„Wykonanie wycinki drzew wraz z frezowaniem karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego na terenie jednostek administracyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z podziałem na 11 zadań” – nr postępowania 150/19

» Opis zapytania

1.1. Wykonanie wycinki drzew wraz z frezowaniem karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego na terenie jednostek administracyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z podziałem na 11 zadań.
1.2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w Specyfikacji Technicznej (Część III SIWZ).
1.3. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
1.4. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa poniżej w zakresie realizacji zamówienia.
Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia:
- praca osoby odpowiedzialnej za nadzorowanie wykonywanych prac.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.09.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Mazowiecka 14
Warszawa 00-048
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
Warszawa 00-048
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się