Dostawa produktów rolnictwa i ogrodnictwa, znak sprawy D.Kw.2232.11.2019.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
1. GRUPA I :
1) ziemniaki (jadalne) - 112 500 kg , nomenklatura CPV: 03212100-1, Polska Norma: PN-75/R-74450. Ziemniaki jadalne, żółte, bulwy dojrzałe, zdrowe, niezzieleniałe, czyste, suche, nienadmarznięte, jednoodmianowe, o kształcie typowym dla danej odmiany, o dobrym smaku, bez pustych miejsc w środku, bez śladów uszkodzeń mechanicznych, o średnicy poprzecznej min. 5,5 cm i podłużnej 6,5 cm. Dostawy w opakowaniach jednorazowych 25 kg.

Zakład Karny we Włocławku - 112 500 kg
Zakład Karny w Inowrocławiu - 0 kg
RAZEM - 112 500 kg

2. GRUPA II :
1) buraki ćwikłowe - 17 250 kg, nomenklatura CPV: 03221111-7, Polska Norma: PN-72/R-75360. Buraki ćwikłowe świeże, bez liści, zdrowe, czyste, suche, nienadmarznięte, jednoodmianowe, o dobrym smaku, bez śladów uszkodzeń mechanicznych. Dostawy w opakowaniach jednorazowych 25 kg.

Zakład Karny we Włocławku - 17 250 kg
Zakład Karny w Inowrocławiu - 0 kg
RAZEM - 17 250 kg
2) marchew (bez naci) – 28 500 kg, nomenklatura CPV: 03221112-4, Polska Norma: PN-84/R-75358. Marchew świeża, zdrowa, czysta, sucha, nienadmarznięta, jednoodmianowa, o dobrym smaku, bez śladów uszkodzeń mechanicznych. Dostawy w opakowaniach jednorazowych 25 kg.

Zakład Karny we Włocławku - 28 500 kg Zakład Karny w Inowrocławiu - 0 kg RAZEM - 28 500 kg

3) pietruszka (korzeń) – 6 375 kg, nomenklatura CPV: 03221110-0, Polska Norma: PN-R-75370. Pietruszka świeża, zdrowa, czysta, sucha, jednoodmianowa, o dobrym smaku. Dostawy w opakowaniach jednorazowych 25 kg.

Zakład Karny we Włocławku - 6 375 kg Zakład Karny w Inowrocławiu - 0 kg RAZEM - 6 375 kg

4) por – 6 375 kg, nomenklatura CPV: 03221300-9, Polska Norma: PN-R-75521. Por świeży, zdrowy, czysty, suchy, jednoodmianowy, o dobrym smaku. Dostawy w opakowaniach jednorazowych 10 kg.

Zakład Karny we Włocławku - 6 375 kg Zakład Karny w Inowrocławiu - 0 kg RAZEM - 6 375 kg

5) seler (korzeń) – 9 750 kg, nomenklatura CPV: 03221110-0, Polska Norma: PN-R-75371. Seler świeży, zdrowy, czysty, suchy, jednoodmianowy, o dobrym smaku. Dostawy w opakowaniach jednorazowych 25 kg.

Zakład Karny we Włocławku - 9 750 kg Zakład Karny w Inowrocławiu - 0 kg RAZEM - 9750 kg

6) cebula – 30 000 kg, nomenklatura CPV: 03221113-1, Polska Norma: PN-87/R-75357. Cebula świeża, bez szczypioru, zdrowa, czysta, sucha, nienadmarznięta, jednoodmianowa, o dobrym smaku, bez śladów uszkodzeń mechanicznych. Dostawy w opakowaniach jednorazowych 25 kg.

Zakład Karny we Włocławku - 30 0000 kg Zakład Karny w Inowrocławiu - 0 kg RAZEM - 30 000 kg

7) kapusta głowiasta biała – 15 000 kg, nomenklatura CPV: 03221410-3, Polska Norma: PN-72/R-75362.Kapusta głowiasta biała, zdrowa, czysta, nienadmarznięta, jednoodmianowa, o dobrym smaku, bez śladów uszkodzeń mechanicznych. Dostawy w opakowaniach jednorazowych 25 kg.

Zakład Karny we Włocławku - 15 000 kg Zakład Karny w Inowrocławiu - 0 kg RAZEM- 15 000 kg

8) kapusta głowiasta czerwona – 3 750 kg, nomenklatura CPV: 03221410-3, Polska Norma: PN-72/R-75362.Kapusta głowiasta czerwona, zdrowa, czysta, nienadmarznięta, jednoodmianowa, o dobrym smaku, bez śladów uszkodzeń mechanicznych. Dostawy w opakowaniach jednorazowych 25 kg.
Zakład Karny we Włocławku- 3 750 kg Zakład Karny w Inowrocławiu - 0 kg RAZEM - 3 750 kg

3. GRUPA III:
1) jabłka słodko winne (jadalne) - 15 750 kg, nomenklatura CPV: 03222321-9, Polska Norma: PN- 84/ R-75024. Jabłka słodko winne, soczyste, zdrowe, czyste, nienadmarznięte, jednoodmianowe, o dobrym smaku, bez śladów uszkodzeń mechanicznych, gramatura jabłka nie mniejsza niż 150 g i nie większa niż 200 g - sztuka. Dostawy w skrzynkach 20 kg.

Zakład Karny we Włocławku - 15 750 kg Zakład Karny w Inowrocławiu - 0 kg RAZEM - 15 750 kg

4. GRUPA IV :
1) fasola biała (jadalna) – 4 500,00 kg, nomenklatura CPV: 03221210-1, Polska Norma: PN-75/R-65031. Fasola biała, suszona, ziarna zbliżone wielkością do odmiany „średni Jaś”, w całości, jednorodne odmianowo, zdrowe, czyste, bez śladów uszkodzeń mechanicznych. Dostawy w opakowaniach jednorazowych 25 kg.

Zakład Karny we Włocławku - 3 500 kg Zakład Karny w Inowrocławiu - 1 000 kg RAZEM - 4 500 kg

2) groch łuskany (jadalny, połówki) – 4 700,00 kg, nomenklatura CPV: 03212213-6, Polska Norma: PN-81/R-65032. Groch łuskany, suszony, ziarna jednorodne odmianowo, zdrowe, czyste, bez śladów uszkodzeń mechanicznych. Dostawy w opakowaniach jednorazowych 25 kg.
Zakład Karny we Włocławku - 3 000 kg Zakład Karny w Inowrocławiu - 1 700 kg RAZEM - 4 700 kg

5. Realizacja dostaw odbywać się będzie sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego, Grupa I i Grupa II - nie częściej niż dwa razy w tygodniu, Grupa III i IV - nie częściej niż jeden raz w tygodniu, do magazynu poszczególnych jednostek: 1) Zakład Karny we Włocławku, ul. Bartnicka 10, 87-809 Włocławek, 2) Zakładu Karnego w Inowrocławiu, ul. G. Narutowicza 46, 88-100 Inowrocław, transportem wykonawcy i na jego koszt. Dostarczone produkty muszą spełniać ustalone normy jakościowe.
6. Należności za dostawy będą regulowane przelewami z rachunków bankowych poszczególnych Jednostek Organizacyjnych Służby Więziennej - na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty wpływu do ich siedzib prawidłowo wystawionych faktur VAT.
Dane do faktury:
- Zakład Karny we Włocławku, ul. Bartnicka 10, 87-809 Włocławek, NIP: 888-10-26-818, numer rachunku bankowego: 12 1010 1078 0011 9522 3000 0000;
- Zakład Karny w Inowrocławiu, ul. G. Narutowicza 46, 88-100 Inowrocław, NIP: 556-27-55-953, numer rachunku bankowego: 68 1010 1078 0089 7622 3000 0000;
W związku z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r. poz.2191) każda Jednostka Organizacyjna Służby Więziennej (t.j. Zakład Karny we Włocławku, Zaklad Karny w Inowrocławiu) obowiązana jest do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesyłanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, zwanego platformą.
7. Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia są postanowienia zawarte we wzorze umowy, który stanowi załącznik do specyfikacji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.09.2019 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Bartnicka 10
Włocławek 87-809
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

 • Produkty gospodarki leśnej
 • Produkty łowiectwa
 • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
 • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem
 • Usługi wspomagajace rybołóstwo
 • Usługi związane z leśnictwem
 • Usługi związane z łowiectwem
 • Płody rolne
 • Rośliny
 • Sprzęt związany z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą zwierząt
 • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą
 • Zwierzęta żywe

» Dane nabywcy

Zakład Karny we Włocławku
ul. Bartnicka 10
Włocławek 87-809
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się