Wykonanie dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi ogólnopolskiego, reprezentatywnego badania sondażowego realizowanego techniką CAPI wśród pracowników firm

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ogólnopolskiego, reprezentatywnego badania sondażowego realizowanego techniką CAPI, wśród pracowników zakładów pracy zatrudniających minimum 50 osób, dotyczącego potrzeb i oczekiwań zdrowotnych zróżnicowanych pokoleń pracowników firm. Zamówienie obejmuje: przygotowanie fazy terenowej badania, realizację standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych face to face, wspomaganych komputerowo w próbie 1000 pracowników, przygotowanie bazy wynikowej i raportu z głównych ustaleń.
2. Założenia badania:
a) Próba losowa 1000 osób w wieku 18-60 K i 18-65 M, reprezentatywna dla struktury płci, wykształcenia, wieku i miejsca zamieszkania (województwo) populacji w wieku aktywności zawodowej w Polsce, obejmująca wyłącznie osoby zatrudnione w średnich i dużych firmach (zatrudniających 50 osób i więcej), zróżnicowanych wielkościowo i branżowo (z wyłączeniem sekcji: administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, edukacja, opieka zdrowotna i pomoc społeczna). Zamawiający dopuszcza przebadanie maksymalnie 2 osób z jednej firmy.
b) Technika – standaryzowany wywiad kwestionariuszowy face to face, wspomagany komputerowo (CAPI), przeprowadzony w oparciu o kwestionariusz dostarczony przez Zamawiającego (w pliku Word).
c) Czas trwania wywiadu ok. 30-40 min.
3. Forma przekazania wyników:
a) kompletna i zweryfikowana (zawierająca prawidłowe wartości wszystkich wymaganych zmiennych) baza danych ilościowych w formie elektronicznej, przystosowana do obróbki w programach statystycznych typu Statistica,
b) baza gotowa do wykorzystania w obliczeniach – sposób zakodowania poszczególnych zmiennych (oraz opis ich etykiet w bazie) zostanie uzgodniony z Zamawiającym;
c) raport z doboru próby (do akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem badania) oraz raporty (okresowe i końcowy) z jej realizacji (zawierający pełną informację o liczbie, strukturze i przyczynach odmów udzielenia wywiadu);
d) raport prezentujący główne ustalenia z badania – szczegółowy zakres raportu zostanie uzgodniony z Zamawiającym.
4. Harmonogram realizacji (daty zawarte w harmonogramie są rozumiane jako najpóźniejsze terminy rozpoczęcia prac w poszczególnych etapach):
a) Wprowadzenie kwestionariusza do programu CADAS (skryptowanie) lub równoważnego o tych samych funkcjonalnościach umożliwiających kontrolę (por. pkt 5.), szkolenie ankieterów, przygotowanie fazy terenowej – 29.10- 5.11.2019 r.,
b) Badanie (faza terenowa) powinno rozpocząć się 7.11. 2019 r.
c) przedstawienie raportu końcowego z głównymi ustaleniami z badania oraz przekazanie bazy wynikowej opisanej jak wyżej - nie później niż do 20.12.2019 r..
d) prezentacja wyników badań w siedzibie Zamawiającego
5. Kontrola: Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość bieżącej kontroli przebiegu i jakości realizacji zamówienia przez cały okres trwania umowy – szczególnie możliwość udziału w szkoleniach ankieterów przed rozpoczęciem prac terenowych oraz możliwość stałego wglądu do zasobów danych z badania w programie Cadas lub równoważnym. W przypadku stwierdzenia w danych z konkretnego wywiadu ewidentnych niestaranności (opuszczone pytania, wartości spoza dopuszczalnego zakresu, nietypowy czas trwania wywiadu, nietypowe tzw. „międzyczasy” itp.) bądź ewidentnych błędów logicznych, Wykonawca zobowiązany jest usunąć z bazy nieprawidłowy wywiad i przeprowadzić wywiad ponownie w sposób nie budzący wątpliwości co do jakości jego wykonania.
6. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdej przeszkodzie w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia oraz do niezwłocznej korekty ewentualnych usterek materiału badawczego, zgodnie z uwagami Zamawiającego, niezwłocznie po ich zaistnieniu.
7. Wykonawca będzie miał obowiązek raportować postępy prac, ewentualne napotkane trudności podczas realizacji badania, na cotygodniowych spotkaniach w siedzibie Krajowego Centrum promocji Zdrowia w Miejscu Pracy z jego przedstawicielami.
8. Wykonawca będzie miał obowiązek odpisywać na maile Zamawiającego w dniu robocze w godzinach pracy między 8 a 16 w ciągu godziny od otrzymania wiadomości.
9. Wykonawca będzie miał obowiązek prezentacji danych z badania w siedzibie Zamawiajacego.
10. Wykonawca zobowiązany przeprowadzić badania zgodnie z wymogami RODO.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.09.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi badawcze rynku i rozwojowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się