Dostawa aparatury naukowo-badawczej dla Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej w ramach projektu BIOSTRATEG „Opracowanie innowacyjnej metody oczyszczania powietrza w suszarniach ziarna zbóż i nasion wraz z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń” ECO-Dryer

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury naukowo-badawczej dla Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej w ramach projektu BIOSTRATEG „Opracowanie innowacyjnej metody oczyszczania powietrza w suszarniach ziarna zbóż i nasion wraz
z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń” ECO-Dryer. Dostawa obejmuje dwa urządzenia:
1.1. piec muflowy laboratoryjny z przyłączem do gazu obojętnego – 1 sztuka
1.2. suszarka laboratoryjna nablatowa- 1 sztuka
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia (OPZ).
Dostawa obejmuje wniesienie, instalację, uruchomienie i instruktaż z obsługi i diagnostyki dostarczonej aparatury dla minimum 2 osób w siedzibie Zamawiającego.
Dostarczone urządzenia mają być fabrycznie nowe, niepowystawowe, wolne od wad prawnych
i fizycznych i pochodzić bezpośrednio od producenta lub z oficjalnych i autoryzowanych przez producenta kanałów dystrybucji.
2. Przedmiot zamówienia ma zostać dostarczony do bud. F-1 pok. 210, ul. Gdańska 7/9, Wrocław
3. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 SIWZ.
4. Klasyfikacja wg kodu CPV: 38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza
5. Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia musi być kompletny ze wszystkimi podzespołami, częściami i materiałami niezbędnymi do uruchomienia i użytkowania oraz musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Zamawiającego. Wykonawca na etapie realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego.
6. Wykonawca udziela Zamawiającemu min. 12 -miesięcznego okresu gwarancji na dostarczone urządzenia. Okres gwarancji jest liczony od daty podpisania protokołu odbioru. Szczegóły dotyczące gwarancji znajdują się w § 6 umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ).
W kryteriach oceny ofert Zamawiający będzie oceniał wydłużenie tego okresu.
7. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą szczegółowego i jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia - Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Oferty, której treść pozwoli Zamawiającemu na zweryfikowanie Oferty pod względem jej zgodności z treścią SIWZ. Treść Oferty Wykonawcy musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Tym samym Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia w Załączniku nr 4 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia zaoferowanych odpowiednio produktów, charakteryzując je poprzez odpowiednie wskazanie (wg postawionego przez Zamawiającego szczegółowego wymogu) producenta, nazwę, model, typ oferowanego sprzętu/elementu spełniającego wymagania Zamawiającego oraz wykazać, że oferowany sprzęt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego poprzez dokładne opisanie parametrów lub funkcjonalności oferowanego sprzętu bądź potwierdzenie oferowanych funkcjonalności – zgodnie z wymaganiami.
8. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia innego niż przedmiot zamówienia/jego element gotowy dostępny na rynku, którego parametry
i funkcjonalność Zamawiający jest w stanie potwierdzić za pomocą dowolnych ogólnodostępnych środków (np. foldery, katalogi, strony internetowe producenta), Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest przedstawić m.in. specyfikację techniczną poszczególnych „podzespołów”/elementów oferowanego przedmiotu zamówienia, katalogi, foldery producenta, które będą potwierdzać spełnienie wymagań Zamawiającego.
9. Dostarczany element muszą być muszą być zgodne z normami i obowiązującymi wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi obowiązującymi w Polsce.
10. Termin wykonania przedmiotu umowy: do 7 dni od dnia podpisania umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.09.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się