Dostawa, montaż i uruchomienie chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem mas typu pojedynczy kwadrupol z autosamplerem (GC-MS) do Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie wraz z usługą szkoleniową w zakresie jego obsługi i świadczeniem pełnego serwisu w okresie gwarancji w cenie oferty

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia GC-MS: Chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem mas typu pojedyńczy kwadrupol z autosamplerem wraz z przeszkoleniem personelu w zakresie jego obsługi oraz świadczeniem w cenie oferty pełnego serwisu w okresie gwarancji.
2. Miejsce odbioru przedmiotu zamówienia jest Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie przy ul. Lubelskiej.
3. Szczegółowy opis urządzenia, jego ukompletowania oraz szkolenia, warunków gwarancji i wymaganych dokumentów zawiera załącznik Nr 6 do SIWZ - „Opis przedmiotu zamówienia”.
4. Zamawiający w prowadzonym postępowaniu wybierze najkorzystniejszą ofertę przy wykorzystaniu „procedury odwróconej” (zgodnie z art. 24 aa ustawy). W pierwszej kolejności dokonana zostanie ocena ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej) zbada, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli środki które zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane w niezbędnym terminie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.09.2019 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Badania i rozwój z ostatnich 10 dni.