Dostawa i montaż kompletnie nowego skanera 3D z wyposażeniem

» Opis zapytania

3.3. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i montaż kompletnie nowego skanera 3D z wyposażeniem.
3.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 4 do SIWZ - SOPZ.
3.5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp pod warunkiem, iż produkt równoważny będzie posiadał takie same lub lepsze parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne i użytkowe. Udowodnienie równoważności będzie leżało po stronie Wykonawcy. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
3.6. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie urządzenia o parametrach nie gorszych niż wskazane w załączniku nr 4 do SIWZ – SOPZ.
3.7. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia w SIWZ i załącznikach do SIWZ, wskazano jakiekolwiek znaki towarowe lub oznaczenia, które mogą być uznane za znaki towarowe, należy przyjąć, że wskazane oznaczenia lub znaki towarowe określają parametry techniczne równoważne od opisanych.
3.8. Wymagania Zamawiającego dotyczące warunków gwarancji:
Zgodnie z wymaganiami zawartymi w załączniku nr 4 do SIWZ - SOPZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.09.2019 | 11:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Badania i rozwój z ostatnich 10 dni.