Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla jednostek Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest:
1.1.zakup i dostawa sprzętu laboratoryjnego dla jednostek Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. Szczegółowy opis zamówienia zawiera „Specyfikacja techniczna” stanowiąca załącznik nr 3 do SIWZ,
1.2.załadunek, transport i rozładunek przedmiotu zamówienia we wskazanym, przez Zamawiającego, miejscu w siedzibie danej jednostki Wydziału Chemicznego PŁ,
1.3.instalacja, uruchomienie przedmiotu zamówienia (na wniosek Zamawiającego),
1.4.świadczenie usług gwarancyjnych przez cały okres gwarancji.
Okres gwarancji określony jest odrębnie dla każdego pakietu w „Specyfikacji technicznej”. W przypadku zaoferowania dłuższego okresu gwarancji Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty (Kryteria oceny ofert opisane w rozdziale 15 SIWZ).
Miejscem wykonywania napraw gwarancyjnych jest siedziba Zamawiającego, a jeżeli jest to technicznie niemożliwe to inne miejsce. W przypadku naprawy gwarancyjnej poza siedzibą Zamawiającego, wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia od dnia jego wydania Wykonawcy do dnia jego odebrania przez Zamawiającego ponosi Wykonawca.
2.Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji. Nie może być przedmiotem ekspozycji, prototypem. Nie może być przedmiotem praw osób trzecich.
3.Przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie normy stawiane takiej aparaturze przez obowiązujące prawo oraz odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i posiadać odpowiednie pozwolenia dopuszczające do obrotu na terenie UE.
4.Przedmiot zamówienia powinien być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy (przyłącza, kable, itp.) niezbędne do instalacji, uruchomienia bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez Zamawiającego.
5.Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.09.2019 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się