"Zakup i dostawa aparatury naukowo - badawczej"

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (obejmująca w szczególności dostarczenie, wyładunek, wniesienie do wyznaczonych pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego, rozpakowanie, montaż, zainstalowanie i uruchomienie) urządzeń i aparatury naukowo-badawczej, a także przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie prawidłowej (w szczególności zgodnej
z zaleceniami producenta) obsługi i użytkowania urządzeń.
Przedmiot zamówienia podzielony jest na sześć części zgodnie z poniższym wykazem:
Część 1: Blok sterowania do pieca.
Część 2: Aparat do badania stężeniowych granic wybuchowości LNG wg ASTM E681 z systemem
optycznym do nagrywania video i analizy kształtu płomienia.
Część 3: Wielokanałowy rejestrator przebiegów wolnozmiennych, z akcesoriami, systemem
oprogramowania wizualizacji i archiwizacji danych.
Część 4: Stanowisko z komorą termiczną z układem obciążającym, kontrolno-pomiarowym
i rejestrującym.
Cześć 5: Aparat do badania temperatury samozapłonu cieczy i gazów zgodny z ASTM E659
z oprogramowaniem do analizy zapłonu.
Cześć 6: Aparat do badania wybuchowości w transporcie.
Urządzenia i ich wszystkie podzespoły muszą być fabrycznie nowe (nieużywane), zapakowane w oryginalne opakowania producenta, kompletne, sprawne technicznie, winny posiadać w szczególności niezbędne interfejsy, okablowanie, akcesoria i wyposażenie a także certyfikaty i instrukcje oraz odpowiednie licencje umożliwiające prawidłowe zainstalowanie oraz pracę urządzenia a także korzystanie z urządzeń przez Zamawiającego. Muszą być wolne od wad technicznych, prawnych i formalnych zwłaszcza w zakresie licencji i uprawnień.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z jego części określony jest w załączniku nr 1 do SIWZ p.t. „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. Wymagania wobec urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia podane w załączniku nr 1 mają charakter wymagań minimalnych – Zamawiający wymaga zaoferowania urządzeń o parametrach, co najmniej jak podane lub lepszych
Zasady i warunki realizacji zamówienia określa niniejsza SIWZ a w szczególności załączniki nr 1 i 6 do niej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.09.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się