Wykonanie przeglądu i kalibracji systemu wykrywania CO, CH4, NOx w zasobnikach węgla kotłów K12 i K13 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Stalowa Wola w Stalowej Woli

» Opis zapytania

RUNDA NR 3 „Negocjacje" Prosimy o uwzględnienie maksymalnego możliwego upustu.

Wykonanie przeglądu i kalibracji systemu wykrywania CO, CH4, NOx w zasobnikach węgla kotłów K12 i K13 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Stalowa Wola w Stalowej Woli
Zamawiający wymaga wykonania zadania zgodnie z przedstawionym zakresem prac, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

ZŁOŻENIE OFERTY JEST RÓWNOŻNACZNE Z AKCEPTACJĄ OGÓLNYCH WARUNKÓW ORAZ ŻE ZŁOŻONA OFERTA JEST ZGODNA Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, przedstawionymi poniżej:

1.Warunki ogólne zapytania:
1) termin ważności oferty nie krótszy niż: 30 dni,
2) płatność za wykonaną usługę po zakończeniu realizacji usługi i podpisaniu protokołu odbioru,
3) warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania faktury,
4) prace zostaną wykonane w terminie: od 1.10.2019 r. do 30.11.2019 r.
5) miejsce świadczenia usługi: TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Stalowa Wola w Stalowej Woli na instalacji systemu wykrywania CO, CH4, NOx zasobników węgla kotłów K12 i K13
6) Zamawiający wymaga, by Wykonawca zagwarantował terminowe i jakościowo dobre wykonanie przedmiotu umowy wg. najnowszej wiedzy technicznej i zgodnie z przepisami BHP.
7) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z zapisani zakresu prac (Załącznik nr 3), lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Zamawiający wymaga Dokumentu potwierdzającego posiadanie stosownych kompetencji (doświadczenie w montażu, obsłudze, serwisie) do wykonywania prac przy systemach wykrywania CO, CH4, NOx.
8) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim zakresem Przedmiotowi Umowy, a wartość netto tej usługi powinna być nie mniejsza niż 5 000,00 PLN
9) Wykonawca składając ofertę przesyła jako załącznik w formie skanu wypełniony i podpisany Formularz Oświadczeń (załącznik nr 2), i odpis z właściwego rejestru potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej.
2.Wykonawca składa ofertę cenową podając Cenę netto za cały zakres prac postępując zgodnie z Instrukcją oferenta (załącznik nr 1).
3.Zastrzeżenia Zamawiającego.
1) Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFX bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
2) W przypadku złożenia co najmniej dwóch ofert Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie aukcji elektronicznej.
4. Informacja dla oferentów:
1) W razie wystąpienia problemów technicznych dotyczących Platformy Zakupowej, jeśli takowe wystąpią w momencie składania oferty prosimy zgłaszać na kontakt e-mail: SWOZ@tauron.pl
2) Oferty złożone przed upływem terminu nie są widoczne dla operatora
3) Oferent, który złoży ofertę przed terminem, może dowolnie ją edytować, zmieniać bądź wycofać przed upływem tego terminu.
4) Oferta zapisana, a nie złożona jest niewidoczna dla operatora.

W zakładce dokumenty znajdują się następujące załączniki:
Załącznik nr 1 Instrukcja Oferenta – Podręcznik dla oferenta,
Załącznik nr 2 Formularz oświadczeń.
Załącznik nr 3 Zakres Prac
Załącznik nr 4 Zasady zatrudniania firm zew.
Załącznik nr 5 Protokół odbioru

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.09.2019 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się