WZP.271.196.2019 - Wykonanie ekspertyzy technicznej drogowego wiaduktu łukowego nad torami PKP w ciągu ul. J. Wiśniewskiego w Gdyni

» Opis zapytania

Nazwa: Wykonanie ekspertyzy technicznej drogowego wiaduktu łukowego nad torami PKP w ciągu ul. J. Wiśniewskiego w Gdyni
Opis: Zgodnie z Formularzem OFERTA i ze wzorem umowy z załącznikami
Ilość: 1 [usługa]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)

Opis i specyfikacja:

RZ-WZP.271.196.2019.EJ/7978

Gdynia, 03.09.2019r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszam do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanieekspertyzy technicznej drogowegowiaduktu łukowego nad torami PKP w ciągu ul. J. Wiśniewskiego przy przystankuSKM Gdynia Stocznia w Gdyni, od strony Chyloni, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30.000 EURO.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie pok. 407 lub e-mailem: rzp@zdiz.gdynia.pl,lub faksem na numer (58) 662-28-41 lub za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia


TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 29.11.2019r.

Oferty zostaną ocenione wg następującego kryterium: najniższa cena

Zaproszenie, załączniki do niniejszego zaproszenia,ewentualne odpowiedzi na zapytania i zmiana treści niniejszego zaproszenia do złożenia oferty, informacja o rozstrzygnięciu postępowania, zostaną zamieszczone na Platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia
W przypadku pytań związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.

Informacja przedstawiana zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] (Dz. Urz. UE L 2016.119.1):1) administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Zarząd Dróg i Zieleni, 81-384 Gdynia, ul. 10 Lutego 24, tel. 58 761 20 00, email: sekretariat@zdiz.gdynia.pl2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) – iod@zdiz.gdynia.pl3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcia i realizacji umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń oraz w celach archiwizacyjnych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO;4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji umowy w szczególności osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 z późn.zm.);5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń i przez okres archiwizacji wynikający z instrukcji kancelaryjnej;6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od ADO dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania, a nadto usunięcia, z zastrzeżeniem art. 17 ust. 1 i 3 RODO;7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2 dotyczącej przetwarzania przekazanych danych osobowych niezgodnie z RODO;9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.09.2019 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne
  • Przygotowanie dokumentacji technicznej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się