Dostawa dwóch (2) odkurzaczy elektrycznych do zbierania odpadów miejskich.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch (2) odkurzaczy elektrycznych do zbierania odpadów miejskich - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
Urządzenie przystosowane do zbierania odpadów miejskich np. niedopałki papierosów, liście, puszki, butelki, odchody zwierzęce. Zamawiający wymaga minimum 24-miesięcznego okresu gwarancji na urządzenie, minimum 12-miesięczny okres gwarancji na akumulatory licząc od daty podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego. Oferowany okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu przedmiot zamówienia w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy na własny koszt i ryzyko do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza wcześniejszą dostawę towaru za uprzednio wyrażoną przez niego zgodą, pod warunkiem zrealizowania dostawy przez Wykonawcę zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ oraz w formularzu ofertowym. Z urządzeniami musi zostać dostarczona cała dokumentacja w języku polskim obejmująca: instrukcję obsługi, książkę gwarancyjną, serwisową, certyfikat zgodności CE.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.09.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • AGD
  • AGD Małe
  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się