Przegląd kotłów gazowych i olejowych oraz przegląd instalacji i urządzeń gazowych w jednostkach policji woj. świętokrzyskiego w okresie sezonu grzewczego 2019/2020 - ZP/661/2019

» Opis zapytania

Nazwa: Usługa przeglądów
Opis: Należy załączyć wypełniony i podpisany skan oferty cenowej (Załącznik nr 2).
Wartość ceny na załączonej musi być zgodna z wartością podaną na platformie zakupowej.
Ilość: 1 [usługa]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)

Opis i specyfikacja:

Regulamin obowiązujący Wykonawców składających za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej oferty realizacji zamówień na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach
1. Zamówienia realizowane przez KWP w Kielcach za pośrednictwem Internetowej PlatformyZakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowejwww.platformazakupowa.pl.2. KWP w Kielcach nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż zapośrednictwem Platformy Zakupowej.3. Pełna specyfikacja zamówienia, ewentualne załączniki i inne niezbędneinformacje są zamieszczone na stronie konkretnego zamówienia, a Wykonawca godzisię na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności za złożoną ofertę.4. Podana przez Wykonawcę cena za realizację zamówienia musi zawierać wszystkiekoszty realizacji zamówienia, tzn. że KWP w Kielcach nie ponosi żadnych innychkosztów związanych z realizacją zamówienia, np. kosztów dostawy.5. O ile nie wskazano inaczej, oferty składa się w cenie brutto.6. Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni oddnia upływu terminu składania ofert.7. Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od daty realizacjizamówienia oraz otrzymania przez KWP w Kielcach prawidłowo wystawionej faktury.8. Wykonawca gwarantuje, że przy realizacji dostaw, usług i robót budowlanychzaoferowany przedmiot zamówienia lub wykorzystane materiały są zgodne z opisemprzedmiotu zamówienia oraz spełniają wymagania wynikające z przepisów prawa.9. W przypadku realizowania dostawy niezgodnie z opisem przedmiotu zamówieniaoraz ze złożoną przez Wykonawcę ofertą, KWP w Kielcach zwróci niezgodnyprzedmiot zamówienia na koszt i ryzyko Wykonawcy.10. KWP w Kielcach wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z określonymi wpostępowaniu kryteriami wyboru oferty.11. W przypadku kilku pozycji zakupowych (kilku zadań), KWP w Kielcach zastrzega sobie prawo wyboru Wykonawcy oddzielnie dla każdego zadania.12. KWP w Kielcach zastrzega, że przeprowadzane postępowanie nie musi zakończyćsię wyborem Wykonawcy, a Wykonawcom nie przysługują z tego tytułu żadneroszczenia w stosunku do KWP w Kielcach.13. Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się oraz akceptacja Wykonawcyniniejszego regulaminu. Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przezWykonawcę oświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowy regulamin oraz wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także zobowiązujesię do ich przestrzegania.14. Termin wykonania zamówienia: do10.10.2019 r.15. Warunkipłatności - przelew 30 dni. Zamawiający uzna ofertę za ważną tylko i wyłącznie wtedy,kiedy każda z pozycji zostanie wyceniona.W razie niewyrażenia zgody na powyższe warunki – proszę nie składać oferty!Wykonawca składając ofertęoświadcza, że zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) spełnia warunki udziału wpostępowaniu określone przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym nr ZP/660/2019oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 ust.1 pkt. 12-23ustawy.Wykonawca składając ofertę oświadcza, iż zapewni w okresie obowiązywania umowy pełną ochronędanych osobowych oraz zgodność z wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi przepisamiprawa dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz oświadcza, że wypełniłobowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osóbfizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celuubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

W razie niewyrażeniazgody na powyższe warunki – proszę nie składać oferty!

Klauzula informacyjna w związku z procedurą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zgodnie zart. 13 ust. 1 i 2 rozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danychosobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniadyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119z 04.05.2016, str. 1), dalej„RODO”, informuję, Pana/Panią o tym, w jaki sposób Komendant Wojewódzki Policjiw Kielcach przetwarza Pana/Pani dane osobowe w związku z procedurą postępowania przetargowego: § Administratorem Pani/Pana danych osobowych jestKomendant Wojewódzki Policji w Kielcach, kontakt : ul. Seminaryjska 12, 25-372 Kielce, tel. 41 349 2010§ Inspektorem ochrony danych osobowych w KomendzieWojewódzkiej Policji w Kielcach jest Pani Ewa Kopeć, pracownik Wydziału OchronyInformacji Niejawnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, kontakt ul.Seminaryjska 12, 25-372 Kielce, tel. 41 349 2040, 41 349 2092,iod.kwp@ki.policja.gov.pl.;§ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawieart. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym zpostępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez KomendęWojewódzką Policji w Kielcach, numer postępowania ZP/661/2019.§ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lubpodmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu oart. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”; § Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie zart. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania oudzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okresprzechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;§ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowychbezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym wprzepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzieleniezamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają zustawy Pzp; § wodniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;§ posiada Pani/Pan:− na podstawieart. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na podstawieart. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych.− na podstawieart. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danychosobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo downiesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaPani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących naruszaprzepisy RODO;§ nie przysługuje Pani/Panu:− w związku zart. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo doprzenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawieart. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyżpodstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1lit. c RODO.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.09.2019 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się