Usługi realizowane w ramach kompleksowego projektu ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych dla obszaru Natura 2000 Moczary PLH180026

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia pn. „Usługi realizowane w ramach kompleksowego projektu ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych dla obszaru Natura 2000 Moczary PLH180026” jest usługa polegająca na wykonaniu działań ochrony czynnej na nw. siedliskach:
1) 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea), w tym:

a) ekstensywne koszenie (ponad kępami torfowców) wykonane we wrześniu lub październiku br. z usuwaniem biomasy poza granice siedliska, bez użycia ciężkiego sprzętu (ręcznie lub przy użyciu lekkich kosiarek listwowych) na pow. 0,72 ha.

b) odkrzaczanie polegające na mechanicznym lub ręcznym usunięciu (wycięciu) samosiewów i krzewów takich gatunków jak: topola osika, wierzba sp., brzoza brodawkowata oraz innych gatunków wymagających takich czynności na pow. 0,21 ha z pozostawieniem egzemplarzy drzewiastych na siedlisku z płatami bobrka trójlistkowego.


2) 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk, w tym:
a) ekstensywne koszenie wykonane we wrześniu lub październiku br. z usuwaniem biomasy poza granice siedliska, bez użycia ciężkiego sprzętu (ręcznie lub przy użyciu lekkich kosiarek listwowych) na pow. 0,92 ha. W ramach tego siedliska w miejscu występowania poczwarówki zwężonej(1014) koszenie na wysokości 10-15 cm od września do października na pow. 0,11 ha;

b) odkrzaczanie polegające na mechanicznym lub ręcznym usunięciu (wycięciu) samosiewów i krzewów takich gatunków jak: topola osika, wierzba sp., brzoza brodawkowata oraz innych gatunków wymagających takich czynności na pow. 0,86 ha.

2. Prace związane z usunięciem drzew i krzewów należy wykonać w okresie zimowym poza głównym okresem lęgowym ptaków tj. po 16 października, za pomocą np.: maczet, siekier, pił ręcznych lub spalinowych. Sprzęt użyty do koszenia i wywozu biomasy nie może swoim ciężarem spowodować znacznego naruszania wierzchniej warstwy gleby. W przypadku braku takiej możliwości usunięcie drzew i krzewów powinno być poprzedzone lustracją terenową mającą na celu sprawdzenie czy na ww. samosiewów i krzewach nie występują gniazda ptaków. Lustracja terenowa powinna być przeprowadzona przez osobę zlecającą pracę z ramienia Zamawiającego. Odkrzaczanie związanie z pozostawieniem form drzewiastych wiążę się z wycinaniem krzewów i podrostów drzew do 3 m wysokości.

3. Powstałą biomasę z wycinki drzew i krzewów oraz wykaszania należy przetransportować (wynieść lub wywieść w terminie do 2 tygodni od usunięcia) i składować poza powierzchnią obszaru siedliska przyrodniczego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (w obrębie sąsiadujących z płatem wydzieleń) i złożenia w regularne stogi (roślinność zielna), stosy (roślinność krzewiasta i drzewiasta).

4. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o terminie wykonania ww. prac i ich odbioru.
5. Wykonawca i Zamawiający nie mogą wprowadzać powstałej biomasy do obrotu na rynek.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.09.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Rynek 6
Ustrzyki Dolne 38-700
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne
Rynek 6
Ustrzyki Dolne 38-700
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się