Doposażenie stołówki szkolnej Zespołu Szkół w Chrostkowie

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę tj. doposażenie w sprzęt i artykuły gastronomiczne stołówkę szkolną Zespołu Szkół w Chrostkowie.
2. Sprzęt oraz artykuły gastronomiczne muszą zostać dostarczone nowe, nieużywane, bez wad fabrycznych i w pełni gotowe do użytkowania.
3. Sprzęt gastronomiczny musi zostać dostarczony z oryginalnymi, wydawanymi przez producentów kartami gwarancyjnymi, uprawniającymi do wszelkich działań serwisowych i świadczeń gwarancyjnych.
4. Sprzęt elektroniczny musi zostać dostarczony wraz z instrukcjami obsługi oraz innymi dokumentami dołączonymi przez producenta.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego ilość przedstawia załącznik nr 7 do SIWZ.

6. Podwykonawcy:
1) Zamawiający nie zastrzega żadnej części zamówienia do powierzenia podwykonawcom.
2) Wykonawca, który zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie jakiejkolwiek części zamówienia, zobowiązany jest wskazać w załączniku nr 1 zakres zamówienia powierzany podwykonawcom. W przypadku braku takiego wskazania, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców.
7. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników.
8. Wykonawca zobowiązany jest, w trakcie realizacji umowy, na okres zależny od specyfiki danej czynności wykonywanej w zakresie realizacji zamówienia do zatrudniania osób wykonujących czynności:
 osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności nie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

9. Mogące występować w dokumentacji nazwy (znaki towarowe) mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych tz. ofert, które przedstawiają opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczone innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Wszystkie załączone zdjęcia mają charakter poglądowy dla danego urządzenia/produktu.

10. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem i kosztem, w tym zgodę projektanta na zmiany, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.09.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się