Dostawa wyposażenia gastronomicznego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia gastronomicznego na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej PSONI Koło w Jarosławiu. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Szczegółowy opis poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia określają dla: Część 1 - Dostawa formierki wyrobów kulinarnych - załącznik nr 1 do SIWZ; Część 2 – Dostawa urządzeń i sprzętu gastronomicznego - załącznik nr 1A do SIWZ. Zakres postępowania obejmuje dostawę wraz z instalacją, rozładunkiem i wniesieniem we wskazane miejsce fabrycznie nowych, kompletnych, nieużywanych, nieuszkodzonych, wolnych od wad fizycznych i wad prawnych, w pełni sprawnych i gotowych do użycia urządzeń i sprzętu gastronomicznego. Pod pojęciem „fabrycznie nowe”, Zamawiający rozumie pełnowartościowe produkty wykonane z nowych elementów, bez śladu uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta, z widocznym logo, symbolem produktu, wolne od usterek materiałowych i produkcyjnych, pochodzące z bieżącej produkcji. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej. Sprzęt i urządzenia muszą odpowiadać wymogom higieniczno - sanitarnym stawianym przez przemysł gastronomiczny oraz być dostosowane do wymagań urzędów kontroli sanitarnej i kontroli towarów (Państwowa Inspekcja Sanitarna), być produktami bezpiecznymi, być dopuszczone do kontaktu z żywnością, spełniać wymagania GHP (Dobrej Praktyki Higienicznej) i systemu HACCP oraz posiadać niezbędne świadectwa zgodności, certyfikaty i atesty, dopuszczające do stosowania w zakładach żywienia zbiorowego. Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia pisemnych gwarancji (kart gwarancyjnych), instrukcji, kart technicznych sporządzonych w języku polskim, aprobat technicznych, atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności i świadectw dopuszczających do użytkowania w obiektach żywienia zbiorowego oraz innych dokumentów wymaganych przy tego typu urządzeniach/sprzęcie. Wykonawca dokona uruchomienia oraz sprawdzenia poprawności działania dostarczonych urządzeń i sprzętu oraz poinstruuje osoby wyznaczone przez Zamawiającego z zakresu warunków ich eksploatacji. Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne przeglądy i serwis w okresie gwarancji jakości.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.09.2019 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże
  • Akcesoria kuchenne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się