Doposażenie stołówek szkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejsce Piastowe

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż doposażenia oraz poprawa standardu funkcjonujących stołówek w następujących szkołach z terenu Gminy Miejsce Piastowe:
Część 1 - Szkoła Podstawowa im. Tytusa Trzecieskiego w Miejscu Piastowym – doposażenie stołówki w m.in.: miksera planetarnego, szatkownicy do warzyw, zmywarki do warzyw, okapu do pieca konwekcyjnego, szafy mroźniczej, obieraczki do warzyw, robota wielofunkcyjnego do celów zbiorowego żywienia, stołów, krzeseł, talerzy, zastawów sztućców.
Część 2 - Szkoła Podstawowa im. Benedykta Wierdaka w Głowience – doposażenie stołówki
w m.in. piec konwekcyjny, obieraczkę do ziemniaków, patelnię elektryczną przechylną z misą ze stali nierdzewnej, taboret gazowy na podstawie otwartej 1-palnikowy, basen z baterią prysznicową i rozdrabniaczem odpadów, szafy przelotowe, szafę mroźniczą, blender gastronomiczny, stoły, krzesła, talerze.
Część 3 - Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Rogach – doposażenie stołówki
w m.in. piec konwekcyjno-parowy, wannę z uchwytami, garnki, bojler, kotleciarkę elektryczną, robot kuchenny wieloczynnościowy, czajniki elektryczne, krzesła, stoliki, talerze, noże, kosze na odpady.
Część 4 - Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Targowiskach – doposażenie stołówki
w m.in. zmywarkę do naczyń, witrynę chłodniczą, robota kuchennego wieloczynnościowego, stoły produkcyjne ze stali nierdzewnej, obieraczkę do ziemniaków, stół chłodniczy, zlew jednokomorowy z ociekaczem, stoliki, krzesła, talerze, noże, widelce, łyżki.

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie „Opis przedmiotu zamówienia”, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do wszystkich części zamówienia. Oferty powinny być sporządzone oddzielnie dla każdej części. Każdą część zamawiający będzie oceniał oddzielnie.

Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa oraz deklaracje CE. Wykonawca wykona montaż dostarczonego sprzętu i dokona jego instalacji. Montaż sprzętu i instalacja muszą nastąpić najpóźniej w dniu dostawy. Wykonawca dokona sprawdzenia poprawności funkcjonowania sprzętu, w podstawowym zakresie, w obecności pracownika wskazanego przez Dyrektora danej szkoły. Wykonawca dostarczy sprzęt do budynków szkół na własny koszt. Przy dostawie przedmiotu zamówienia do urządzeń należy dostarczyć odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa oraz deklarację CE. Wykonawca zobowiązany jest przekazać wraz z dostarczonym sprzętem instrukcje obsługi w języku polskim oraz przeprowadzić niezbędne szkolenie obsługi sprzętu.
Meble oraz wyposażenie, będące przedmiotem zamówienia powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz muszą być kompletne i zgodne z wymogami stawianymi przez zamawiającego. Zamawiający wymaga by meble oraz wyposażenie były w kolorach opisanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga by wykonawca dostarczył taką ilość mebli oraz wyposażenia w danym kolorze i odcieniu, jaka wynika ze szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.
Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty dostawy m.in. opakowanie, oznakowanie, ubezpieczenie, transport (wraz z dostarczeniem i wniesieniem do miejsca wskazanego przez zamawiającego). W cenie oferty wykonawca musi uwzględnić wszelkie koszty związane ze złożeniem, montażem, ustawieniem danej części zamówienia w pomieszczeniu i miejscu wskazanym przez zamawiającego
2. Gwarancja:
1. Wykonawca udzieli gwarancji jakości i rękojmi za wady na cały zakres zamówienia na okres wskazany w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) jednak nie krótszy niż 24 miesięcy licząc od daty bezusterkowego protokołu odbioru. Bieg terminu gwarancji jakości i rękojmi za wady rozpoczyna się od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy, a w przypadku stwierdzenia wad, od ich usunięcia i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy jako należycie wykonanego.
2. Wykonawca prowadził będzie serwis gwarancyjny oraz wykonywał będzie niezbędne przeglądy serwisowe w okresie gwarancji i rękojmi (zakończone protokołem) tj. w okresie 24 miesięcy oraz w czasie wydłużenia okresu gwarancji i rękojmi wskazany w formularzu ofertowym od bezusterkowego protokołu odbioru w ramach wynagrodzenia za przedmiot umowy. Wykonawca, dokona wyceny prowadzonych czynności serwisowych niezbędnych do utrzymania warunków gwarancji i rękojmi oraz sprawności instalacji i urządzeń objętych umową na etapie ustalania ceny ofertowej za całość przedmiotu zamówienia.
3. Czas reakcji na zgłoszone wady lub usterki w okresie gwarancji i rękojmi nie może przekroczyć 12 godziny od momentu pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w terminie techniczne uzasadnionym i bez zbędnego opóźnienia, jednak nie dłuższym niż 3 dni od dnia stwierdzenia usterek i wad.
5. Wady i usterki będą usuwane w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, przy czym termin ten winien być wyznaczony odpowiednio do zakresu prac wymaganych do wykonania. Po upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie zgłoszonej wady i/lub usterki Zamawiający zastrzega sobie prawo powierzenia do wykonania tego zakresu robót innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Realizacja uprawnień z tytułu gwarancji jakości odbywać się będzie według zasad określonych w art. 577 do art. 581 Kodeksu cywilnego.
6. Oferowany przedmiot dostawy będzie posiadał wymagane prawem certyfikaty i atesty. Komplet dokumentów Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w dacie odbioru końcowego.
7. Wykonawca dokona wyceny prowadzonych czynności serwisowych niezbędnych do utrzymania warunków gwarancji wyposażenia objętego przedmiotem zamówienia na etapie ustalania ceny ofertowej za całość przedmiotu zamówienia na okres gwarancji wskazany w formularzu ofertowym
8. Jeżeli dokumentacja projektowa wskazuje w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy PZP, dopuszcza składanie produktów równoważnych. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów i podanie nazw firm, znaków towarowych, opisów, określone w dokumentacji przekazanej wykonawcom wraz z SIWZ, są przykładowe i określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały i urządzenia, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.
9. Zamawiający dopuszcza jedynie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP, to Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają stawiane wymagania. Będą one podlegały ocenie autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji „równoważników” lub odrzuceniu oferty z powodu ich „nierównoważności

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.09.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • Akcesoria kuchenne
  • Meble
  • Pozostałe elementy wyposażenia pomieszczeń

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się