ZP/54/2019 - Dostawa ryb mrożonych, filetów rybnych i pozostałego mięsa ryb

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
Tajemnica przedsiębiorstwa (Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia).)
Oferta/Wniosek Wykonawcy (Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji).)

Opis i specyfikacja:

Szanowni Państwo,
21. Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Dostawa ryb mrożonych, filetów rybnych i pozostałego mięsa ryb"; sygnatura sprawy ZP/54/2019.
Oferty w postępowaniu można składać w formie pisemnej, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu Prawa pocztowego, osobiście lub przez posłańca. Zamawiający dopuszcza również składanie ofert w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem niniejszej platformy zakupowej.
Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy, w postaci elektronicznej.
Sposób komunikacji między Zamawiającym, a Wykonawcą został opisany w SIWZ.
Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:
tel. 22 101 02 02,
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.09.2019 | 11:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
  • Mięso, drób, ryby i owoce morza

» Dane nabywcy

21 Baza Lotnictwa Taktycznego


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się