Wykonanie zabiegów ochrony czynnej – koszenie mechaniczne z uprzątnięciem biomasy na obszarze Górnej Biebrzy w obrębie Krasnybór (KR3, KR7/2019)

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabiegów ochrony czynnej na łącznej powierzchni 22,2 ha, w obrębie nieruchomości gruntowych położonych na terenie gminy Sztabin, woj. podlaskie.
2. Prace będą polegać na koszeniu mechanicznym łąk wraz ze zbiorem i wywozem powstałej biomasy z powierzchni zabiegów, poza teren Parku.
3. Prace odbywać się będą na nieruchomościach gruntowych stanowiących własność Biebrzańskiego Parku Narodowego, zlokalizowanych w dolinie rzeki Lebiedzianki, na działkach ewidencyjnych: 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832 w obrębie ewidencyjnym Krasnybór, gm. Sztabin. Łączna powierzchnia zabiegów wynosi 22,2 ha, oznaczona na mapie jako powierzchna „KR3, KR7/2019” (załącznik nr 8).
Wykaz działek i powierzchni „KR3, KR7/2019” przedstawia Tabela nr 1 do SIWZ.
4. Należy wziąć pod uwagę, iż obszar objęty pracami jest terenem trudno dostępnym, podmokłym o podłożu torfowo-murszowym.
5. Koszenie mechaniczne należy wykonać przy użyciu sprzętu mechanicznego na szerokich oponach lub kołach bliźniaczych. Sprzęt do koszenia i zbiórki pokosu należy dobrać w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzenia darni i nie dopuścić do powstania kolein po przejeździe sprzętu rolniczego.
6. Koszenie mechaniczne wraz z wywozem uzyskanej biomasy należy prowadzić przy uwzględnieniu następujących zasad:
a) sposób wykonywania prac nie może niszczyć podłoża z warstwą roślinności zielnej i mszystej oraz warstwy glebowej.
b) wysokość cięcia – ok. 5-15 cm, w przypadku siedliska o strukturze kępowej – powyżej kęp. Zabieg nie może powodować znaczących uszkodzeń struktury kęp, trwale niszczyć roślinności, ani uszkadzać struktury torfu.
c) w terminie do 2 tygodni po zabiegu biomasa musi zostać usunięta z powierzchni zabiegu – w warunkach odpowiedniego uwilgotnienia gruntu, które nie spowoduje zniszczenia podłoża – lub ułożona w stogi i wywieziona nie później niż do dnia 29 lutego 2020 roku. Przy czym stogi nie powinny być rozproszone po całej powierzchni, a ich minimalna wielkość powinna wynosić ok. 4 m średnicy i 3 m wysokości.
d) niedozwolone jest palenie oraz zrębkowanie (rozdrabnianie) pozyskanej biomasy w celu rozrzucenia jej na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Zagospodarowanie biomasy będzie obowiązkiem Wykonawcy zabiegów.
7. Prace można prowadzić wyłącznie od poniedziałku do soboty od świtu do zmierzchu.
8. Okazanie działek podlegających zabiegom na gruncie i wskazanie miejsca lokalizacji zabiegów zainteresowanym oferentom nastąpi w terminie do 2 dni przed terminem składania ofert. Oferenci planujący przystąpić do przetargu zobowiązani są poinformować Zamawiającego telefonicznie, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną o potrzebie okazania na gruncie działek podlegających zabiegom. Okazanie zostanie potwierdzone „Protokołem okazania”.
9. Wykonawca zobligowany jest do posiadania minimum 1 miejsca składowania biomasy wraz z prawem do jego dysponowania (własność lub oświadczenie właściciela działki wyrażające zgodę na składowanie biomasy).
10. W przypadku zaistnienia wyjątkowo niekorzystnych warunków meteorologicznych, uniemożliwiających wywóz pozyskanej biomasy bez uszkadzania podłoża lub w innych sytuacjach wskazanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego, np. związanych z potrzebą ochrony wartości przyrodniczych, na pisemny wniosek możliwe jest uzyskanie zgody na pozostawienie w stogach pozyskanej biomasy i wywiezienie jej z powierzchni zabiegów w terminie późniejszym, uzgodnionym z Zamawiającym. Uzgodnienia te będą potwierdzane protokołem podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego i stanowią podstawę do zmiany zawartej umowy w uzgodnionym zakresie.
11. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w zakresie wykonywania czynności związanych z wykonaniem zabiegów ochronnych.
12. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.08.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Osowiec-Twierdza 8
Goniądz 19-110
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Produkty gospodarki leśnej
  • Produkty łowiectwa
  • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
  • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem
  • Usługi wspomagajace rybołóstwo
  • Usługi związane z leśnictwem
  • Usługi związane z łowiectwem
  • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą
  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Biebrzański Park Narodowy
Osowiec-Twierdza 8
Goniądz 19-110
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się