„Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2019” „Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2019 (Jajka (naświetlane promieniami UV)

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb stołówki szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie zgodnie z wykazem zamieszczonym w załącznikach 6a.
2. Dostarczane wyroby:
1) Powinny spełniać odpowiednie wymogi jakościowe dla żywienia w warunkach żywienia zbiorowego, w tym spełniać warunki sanitarne ich pozyskiwania, produkcji, przetwarzania, magazynowania, transportu oraz sprzedaży bezpośredniej zgodnie z Polską Normą, dyrektywami i rozporządzeniami UE : Rozporządzeniami (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie higieny środków spożywczych (Dziennik Urzędowy UE, wydanie specjalne w języku polskim, rozdz. 13, tom 34, str. 319), Rozporządzeniami (WE) Nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L. 139/55 z dnia 30 kwietnia 2004 roku), Rozporządzeniem (WE) Nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. L. 226/83 z 26 czerwca 2004 roku s. 22), Rozporządzenie (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 roku ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE. L. z dnia 1 lutego 2002 roku) oraz ustawą z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.2164) wraz z aktami wykonawczymi oraz ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz. U z 2018 r., poz. 1541 z późn. zm.).4. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
5. Wymogi dodatkowe:
1) Przedmiot zamówienia winien być dostarczony transportem, spełniającym wymogi prawa, jeżeli takowe istnieją - dowóz na koszt i ryzyko transportem dostawcy do miejsca wyznaczonego przez zamawiającego, tj. stołówki (magazynu) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie, przy ul. Szkolnej 5,
2) Wykonawca zabezpieczy należycie towar na czas przewozu (opakowania, pojemniki przystosowane do przewozu danego asortymentu) i ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę i jakość dostarczonego towaru.
3) Wymagania w zakresie opakowań – pojemniki plastikowe, z pokrywami, czyste, bez obcych zapachów, powinny być przeznaczone tylko do jednego asortymentu, elementy powinny być ułożone w opakowaniu w sposób niepowodujący deformacji i zapewniający estetyczny wygląd gotowego wyrobu.
4) forma płatności – przelew,
5) zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen w trakcie realizacji umowy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnego limitu ilościowego przedmiotu zamówienia bez prawa roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę, a w szczególności z tytułu niezrealizowania umowy do pełnej wartości. Wykonawcy przysługuje tylko zapłata za faktycznie dostarczoną ilość.
7. Zamawiający będzie składał zamówienia codziennie w formie pisemnego zapotrzebowania doręczonego dostawcy (osobie dostarczającej przedmiot zamówienia w imieniu Wykonawcy) lub e-mailowo. Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienie w każdy dzień tygodnia najpóźniej do godz. 8.00. W przypadku zamówień doraźnych, dokonywanych telefonicznie – w ciągu 5 godzin.
8. Jako datę realizacji dostawy rozumie się datę złożenia podpisu na dokumencie odbioru dostawy przez osobę upoważnioną do odbioru ze strony Zamawiającego.
9. Zamawiający będzie zamawiał u Wykonawcy wybrane artykuły żywnościowe w dni powszednie z wyłączeniem ferii świątecznych, wakacji letnich, zimowych i innych dni, w których stołówka szkolna nie podaje posiłków.
10. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z zamówieniem lub niewłaściwej jakości, bądź niedostarczenia zamówionego towaru w wymaganych godzinach a także nie dokonania jego wymiany na towar właściwy w przeciągu 24 godzin od daty zgłoszenia nieprawidłowości Zamawiający ma prawo dokonania zakupu zamówionego towaru w dowolnej jednostce handlowej. Koszty powstałe z tego tytułu obciążają Wykonawcę.
11. Faktury za zamówiony towar Wykonawca winien dostarczać wraz z towarem.
W przypadku braku towaru o wymaganej przez Zamawiającego gramaturze dopuszcza się zaproponowanie przedmiotu zamówienia w opakowaniach o innych lecz zbliżonych wielkościach/gramaturach. W takim przypadku Wykonawca winien przeliczyć wartość opakowania do gramatury podanej/wymaganej przez Zamawiającego.
12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poprzez wyszczególnienie artykułów żywnościowych w ramach danego zadania określają odpowiednio załączniki nr 6a.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.08.2019 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Niepokalanowska 3
Kampinos 05-085
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

 • Produkty gospodarki leśnej
 • Produkty łowiectwa
 • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
 • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem
 • Usługi wspomagajace rybołóstwo
 • Usługi związane z leśnictwem
 • Usługi związane z łowiectwem
 • Płody rolne
 • Rośliny
 • Sprzęt związany z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą zwierząt
 • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą
 • Zwierzęta żywe

» Dane nabywcy

Gmina Kampinos
ul. Niepokalanowska 3
Kampinos 05-085
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się