Dostawa wyposażenia, maszyn i mebli gastronomicznych do Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Morągu w ramach projektu „Rozwój gwarancją efektywnej edukacji”

» Opis zapytania

1. Temat:
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wyposażenia, maszyn i mebli gastronomicznych do Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Morągu w ramach projektu „Rozwój gwarancją efektywnej edukacji”. Postępowanie znak: ZSZiO.271.1.2019.

Część nr 1 - Dostawa wyposażenia gastronomicznego do Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Morągu w ramach projektu „Rozwój gwarancją efektywnej edukacji”.


Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Przedmiot główny:
38310000 - Wagi precyzyjne
39220000 - Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe
39221100 - Zastawa kuchenna
39221200 - Zastawa stołowa
39314000 - Przemysłowy sprzęt kuchenny
39513000 - Bielizna stołowa
39711000 - Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego do użytku ze środkami spożywczymi
39711110 - Chłodziarkozamrażarki
39711200 - Roboty kuchenne
39713100 - Zmywarki do naczyń
42214100 - Piece kuchenne
39221000 - Sprzęt kuchenny
39300000 - Różny sprzęt
39220000 - Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe
2. Zakres zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowego wyposażenia gastronomicznego do Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Morągu w ramach projektu „Rozwój gwarancją efektywnej edukacji”, tj. zamówiony asortyment musi być fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, nieużywany, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, fabrycznych, wykonawczych i prawnych, gotowy do użytku i technicznie sprawny.
3. Zamówiony asortyment ma być kompletny i gotowy do eksploatacji.

Część nr 2 - Dostawa maszyn gastronomicznych do Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Morągu w ramach projektu „Rozwój gwarancją efektywnej edukacji”.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Przedmiot główny:
38310000 - Wagi precyzyjne
39220000 - Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe
39314000 - Przemysłowy sprzęt kuchenny
39711000 - Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego do użytku ze środkami spożywczymi
39711110 - Chłodziarkozamrażarki
39711200 - Roboty kuchenne
39713100 - Zmywarki do naczyń
42214100 - Piece kuchenne
39221000 - Sprzęt kuchenny
39300000 - Różny sprzęt
39220000 - Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe
39711361 - Kuchenki elektryczne
42959000 - Zmywarki do naczyń inne niż używane w gospodarstwie domowym

4. Zakres zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowych maszyn gastronomicznych do Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Morągu w ramach projektu „Rozwój gwarancją efektywnej edukacji”, tj. zamówiony asortyment musi być fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, nieużywany, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, fabrycznych, wykonawczych i prawnych, gotowy do użytku i technicznie sprawny.
5. Zamówiony asortyment ma być kompletny i gotowy do eksploatacji.

Część nr 3 - Dostawa mebli gastronomicznych do Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Morągu w ramach projektu „Rozwój gwarancją efektywnej edukacji”.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Przedmiot główny:
39141000 - Meble i wyposażenie kuchni
39141100 - Regały
39141300 - Szafy
6. Zakres zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowych mebli gastronomicznych do Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Morągu w ramach projektu „Rozwój gwarancją efektywnej edukacji”, tj. zamówiony asortyment musi być fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, nieużywany, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, fabrycznych, wykonawczych i prawnych, gotowy do użytku i technicznie sprawny.
7. Zamówiony asortyment ma być kompletny i gotowy do eksploatacji.
dotyczy wszystkich części:
8. Warunki gwarancji i rękojmi:
Zamawiający wyznaczył minimalny udzielonej gwarancji i rękojmi, który nie może być krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy.
9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1AA, 1BB i 1CC do SIWZ, który stanowi integralną część niniejszego SIWZ oraz stanowi załącznik nr 1 do wzoru projektu umowy uniwersalnym dla wszystkich części.
10. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Przez równoważny należy rozumieć sprzęt o parametrach, jakości wykonania, technologii wykonania nie gorszych niż w opisie przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (np. przedstawić porównanie parametrów technicznych asortymentu wymaganego przez Zamawiającego z parametrami oferowanego asortymentu itp.).
10.1. Zamawiający informuje, że Wykonawca, który złoży rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opisał za pomocą parametrów technicznych i jakościowych rozwiązania, które oferuje Zamawiającemu jako równoważne do opisanych przez Zamawiającego. Wymagane informacje należy podać w formularzu ofertowym stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 1A, 1B i 1C do SIWZ w tym w formularzu technicznym (Załącznik nr 1AA, 1BB i 1CC).
10.2. Zaoferowany asortyment powinien spełniać minimalne wymagania Zamawiającego określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 1AA, 1BB i 1CC do niniejszej SIWZ lub posiadać lepsze parametry. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał w SIWZ jakikolwiek znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, lub opisał przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje te produkty lub usługi, normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.
10.3. Zamawiający poprzez pojęcie „równoważny” rozumie tyle, co mający równą wartość, równe znaczenie. Oznacza to, że produkt lub rozwiązanie techniczne opisane przez Zamawiającego nie musi mieć cech identyczności, nie muszą one być takie same. Wykazanie równoważności nie polega na dowodzeniu, że zaoferowany produkt jest lepszy, czy że nie jest gorszy niż ten, którego wymaga Zamawiający, ale że umożliwia uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych.
10.4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opisując rozwiązania, które oferuje jako równoważne do opisanych i wymienionych przez Zamawiającego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 1AA, 1BB i 1CC do SIWZ zakresie wszystkich parametrów, wskazał producenta, model, opis i parametry oferowanego produktu w Formularzu ofertowym stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 1A, 1B i 1C do SIWZ w tym w formularzu technicznym (Załącznik nr 1AA, 1BB i 1CC).
10.5. Zamawiający oceniając, czy podane przez Wykonawcę rozwiązania są równoważne będzie porównywał parametry techniczne opisane odpowiednio w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego i wskazane odpowiednio w Formularzu ofertowym w tym odpowiednio w formularzu technicznym przez Wykonawcę.
11. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
12. Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi Podwykonawcami.
Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia podwykonawcy lub podwykonawcom wykonania zamówienia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.08.2019 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • Akcesoria kuchenne
  • Meble
  • Pozostałe elementy wyposażenia pomieszczeń

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się