Konserwacja ekspresów do kawy w siedzibie Centrali UDT w Warszawie

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Termin realizacji pierwszej usługi (7 dni od podpisania umowy, proszę potwierdzić)
RODO (W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa, w tym przypadku w polu „Twoja propozycja lub komentarz” proszę wpisać „Nie dotyczy”.)
Warunki płatności (21 dni od daty otrzymania faktury, proszę potwierdzić)
Gwarancja (Wykonawca udziela gwarancji serwisowej przez cały okres trwania umowy i 30 dni od daty wykonania ostatniej usługi, proszę potwierdzić)
Dodatkowe koszty (wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu po stronie Wykonawcy, proszę potwierdzić)
Klauzule społeczne (Wykonawca deklaruje, że skieruje do wykonania przedmiotu zamówienia, osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę w wymiarze minimum 1/4 etatu, proszę potwierdzić)

Opis i specyfikacja:

W imieniu Urzędu Dozoru Technicznego zapraszamy wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na konserwację ekspresów do kawy w siedzibie Centrali UDT w Warszawie.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Zamawiający wymaga:

- warunki płatności: 21 dni od daty otrzymania faktury;

- termin realizacji pierwszej usługi: 7 dni od podpisania umowy;
- okres obowiązywania umowy: od podpisania do dnia 31.12.2019 r.

- dodatkowe koszty: po stronie Wykonawcy;

- gwarancja: Wykonawca udziela gwarancji serwisowej przez cały okres trwania umowy i 30 dni od daty wykonania ostatniej usługi;
- usługa wykonywana będzie raz w miesiącu w siedzibie UDT w budynkach przy ul. Szczęśliwickiej 34 oraz ul. Szczęśliwickiej 62 w pomieszczeniu z dostępem do wody bieżącej i będzie obejmować konserwację od 10 do 20 ekspresów następujących marek - SAECO: auLika, Royal Cappucino;JURA Impressa: F50, C50, C5, S9;
- konserwacja obejmować będzie: wymianę wkładu filtrującego, wymianę zużytych uszczelek, opasek i rurek (wymagających wymiany dla utrzymania sprawności urządzenia), czyszczenie bloku zaparzacza (czyszczenie zaworów, sitek), czyszczenie dyszy spieniacza mleka, odkamienianie ekspresu, konserwację zaworu (bojlera i spieniacza), wykonanie testu na sprawność urządzenia;
- w przypadku awarii ekspresu do kawy znajdującego się w posiadaniu UDT (niekoniecznie podlegającego usłudze konserwacji), Wykonawca przygotuje pisemną wycenę kosztów naprawy, uwzględniającą całkowity koszt usługi serwisowej oraz części zamiennych. Niesprawne urządzenie może zostać wskazane podczas wykonywania usługi konserwacji lub dostarczone do siedziby Wykonawcy (jeśli mieści się ona w Warszawie).Informacje o RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Dozoru Technicznego z siedzibą w Warszawie ul. Szczęśliwicka 34, kod pocztowy 02-353,
Kontakt z wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych – Inspektorem Ochrony Danych, możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres: iod@udt.gov.pl), oraz strony internetowej (www.udt.gov.pl),
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie i realizacją zamówienia publicznego DA-124/19, prowadzonym w trybie zapytań ofertowych;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, prawo to może zostać ograniczone w oparciu o art. 8a ust. 2, bądź art. 97 ust. 1a ustawy Pzp;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo to może zostać ograniczone w oparciu o art. 8a ust. 4 ustawy Pzp ;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.W przypadku pytań:

- technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym dolnym rogu "Pytania do specyfikacji" lub pod nr tel. 606 498 219 (w godzinach 8:00-14:00)

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.08.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • Serwis sprzętu i wyposażenia

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się