Opracowanie dokumentacji urządzenia lasów Leśnictwa Miejskiego

» Opis zapytania

[wszelka numeracja zgodna z numeracją w SIWZ] 3.1 Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wykonywaniu kompleksowej dokumentacji urządzenia lasu dla lasów niepaństwowych będących w zarządzie (administrowaniu, władaniu) Leśnictwa Miejskiego w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi tj. opracowanie:
3.1.1 projektów uproszczonych planów urządzenia lasu wraz z programem ochrony przyrody;
3.1.2 prognozy odziaływania dokumentacji urządzenia lasu na środowisko, w przypadku wyznaczania przez nią ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub jeśli w toku opracowywania i uzgadniania dokumentacji zaistnieje potrzeba opracowania prognozy oddziaływania dokumentacji urządzenia lasu na środowisko;
3.1.3 przeprowadzenie postępowań w zakresie:
3.1.3.1 wyłożenia do publicznego wglądu, opiniowania i zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu;
3.1.3.2 strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeśli w toku opracowywania i uzgadniania dokumentacji zaistnieje potrzeba przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko;
3.1.3.3 uzgodnień dotyczących ochrony przeciwpożarowej.
3.2 Przedmiotem zamówienia objęte są lasy oraz inne grunty będące w zarządzie (władaniu, administrowaniu) Leśnictwa Miejskiego w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi położone na terenie miasta Łodzi oraz na terenie gminy Pabianice. W przypadku nieruchomości będących we współposiadaniu w przedmiot umowy wchodzą wyłącznie części działek będące w posiadaniu Leśnictwa Miejskiego, z zastrzeżeniem części wydzierżawianych innych podmiotom lub osobom, które należy ująć w opracowanej dokumentacji.
3.3 Informacje dotyczące powierzchni gruntów, w tym lasów i ilości działek zawiera poniższa tabela:
Lp. Wyszczególnienie Miasto Łódź Gmina Pabianice Razem
1 Powierzchnia gruntów: 1 582,40 ha 24,54 ha 1 606,94 ha
2 - w tym lasy: 1 499,85 ha 15,48 ha 1 515,33 ha
3 Ilość działek: 754 szt. 152 szt. 906 szt.
3.4 Zamawiający zastrzega możliwość zmiany powierzchni gruntów i ilości działek, wskazanych w powyższej tabeli, wynikającą w szczególności z aktualizacji stanu władania.
3.5 Zamawiający wymaga by wykonawca realizował przedmiot zamówienia zespołem osób:
3.5.1 Kadra Kierownicza - co najmniej 3 osoby, które będą faktycznie nadzorowały sporządzanie planów urządzenia lasu, z których każda łącznie:
3.5.1.1 posiada z wykształcenie wyższe o kierunku leśnictwo,
3.5.1.2 w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert brała udział w sporządzaniu co najmniej 20 planów urządzenia lasu wraz z programami ochrony przyrody lub uproszczonych planów urządzenia lasu wraz z programami ochrony przyrody.
3.5.2 Osoby do wykonywania prac terenowych i kameralnych - co najmniej 10 osób, które będą faktycznie wykonywały czynności niezbędne do sporządzenia planów urządzenia lasu, z których każda łącznie:
3.5.2.1 posiada wykształcenie co najmniej średnie leśne,
3.5.2.2 w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert brała udział w sporządzaniu co najmniej 10 planów urządzenia lasu wraz z programami ochrony przyrody lub uproszczonych planów urządzenia lasu wraz z programami ochrony przyrody.
3.6 Zamawiający wymaga wykazania się opracowaniem programów ochrony przyrody w formie kompleksowych opisów stanu przyrody wraz z podstawowymi zadaniami z tego zakresu. Wskazane jest, aby programy ochrony przyrody opracowane zostały zgodnie zobowiązującymi w tym zakresie standardami tj. wytycznymi Instrukcji urządzenia lasu.
3.7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres prac znajduje się w umowie.
3.8 Zamawiający wymaga, aby czynności polegające na faktycznym wykonywaniu prac terenowych i kameralnych, o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy - Kodeks pracy. Szczegółowe wymagania, co do obowiązków dokumentacyjnych oraz kontrolnych zawarte są w § 1 ust. 6-10 Załącznika nr 5 do SIWZ.
3.9 Miejscem wykonania przedmiotu umowy są lasy oraz inne grunty będące w zarządzie (władaniu, administrowaniu) Leśnictwa Miejskiego w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi położone na terenie miasta Łodzi oraz na terenie gminy Pabianice.
3.10 Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w wykonywaniu zamówienia w pełnym zakresie zamówienia.
3.11 Zamawiający nie wskazał przedmiotu umów o podwykonawstwo niepodlegających obowiązku zgłoszenia.
3.12 Warunki gwarancji i rękojmi za wady dokumentacji - 36 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru.
3.13 Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
3.14 Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
3.15 Kod CPV:
77231900-7 Usługi sektorowego planowania lasów
90711400-8 Usługi ocen oddziaływania na środowisko innych, niż powodowane przez branżę budowlaną

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.08.2019 | 09:45


» Lokalizacja

Konstantynowska 8/10
Łódź 94-303
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi
Konstantynowska 8/10
Łódź 94-303
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się