Wycinka 73 sztuk drzew, rosnących w ciagu dróg powiatowych na terenie powiatu kamiennogórskiego.

» Opis zapytania

Nazwa: wycinka drzew
Opis: według zestawienia w opisie
Ilość: 1 [usługa]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
termin realizacji zadania (do dnia 31.12.2019 r.)
dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia (zgodnie z warunkami opisanymi w zapytaniu, wypełnić załącznik nr 1)
dysponowanie odpowiednim sprzętem (zgodnie z warunkami opisanymi w zapytaniu, wypełnić załącznik nr 1)
ubezpieczenie OC (proszę potwierdzić i załączyć skan dokumentu)

Opis i specyfikacja:

Zapytanie ofertowe

1. Zamawiający: Powiat Kamiennogórski, ul. Wł. Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Góra.
2. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na wycince 73 sztuk drzew, rosnących w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu kamiennogórskiego, wykonanie sfrezowania pni oraz uporządkowanie terenu po przeprowadzonych pracach. Teren, na którym rosną drzewa przewidziane do wycinki jest terenem trudnym (rosną blisko drogi, linie energetyczne, bliskość budynków, ruch drogowy).

Zakres usług obejmuje:

a) usunięcie 12 sztuk drzew gatunku topola kanadyjska o obwodach pni, mierzonych na wysokości 130 cm, wynoszących: droga powiatowa nr 3468 D w m. Czadrów: 155 cm, 170 cm, 175 cm, 170 cm, 180 cm, 180 cm, 175 cm, 210 cm, 220 cm, 300 cm, 290 cm, 330 cm,

b) usunięcie 3 drzew gatunku klon zwyczajny o obwodach pni, mierzonych na wysokości 130 cm, wynoszących: droga powiatowa nr 3467 D w m. Pisarzowice: 164 cm, 170 cm, 155 cm,

c) usunięcie 1 drzewa gatunku klon jawor o obwodzie pni, mierzonych na wysokości 130 cm, wynoszących: droga powiatowa nr 3467 D w m. Pisarzowice: 195 cm,

d) usunięcie 22 drzewa gatunku jesion wyniosły o obwodach pni, mierzonych na wysokości 130 cm, wynoszących: droga powiatowa nr 3467 D w m. Pisarzowice: 185 cm, 200 cm, 230 cm, 195 cm, 210 cm, 200 cm, 255 cm, 210 cm, 200 cm, 195 cm, 175 cm, 230 cm, 180 cm, 320 cm, 210 cm, 220 cm, 250 cm, 270 cm, 180 cm, 220 cm, 240 cm, 180 cm.

e) usunięcie 1 sztuk drzewa gatunku topola kanadyjska o obwodzie pni, mierzonych na wysokości 130 cm, wynoszących: droga powiatowa nr 3468 D w m. Czadrów: 205 cm,

f) usunięcie 4 sztuk drzew gatunku jesion wyniosły o obwodach pni, mierzonych na wysokości 130 cm, wynoszących: droga powiatowa nr 3468 D w m. Czadrów: 230 cm, 260 cm, 270 cm, 220 cm,

g) usunięcie 1 sztuk drzewa gatunku jesion wyniosły o obwodzie pni, mierzonych na wysokości 130 cm, wynoszących: droga powiatowa nr 3468 D w m. Gorzeszów: 320 cm,

h) usunięcie 1 sztuk drzewa gatunku lipa drobnolistna o obwodzie pni, mierzonych na wysokości 130 cm, wynoszących: droga powiatowa nr 3488 D w m. Kamienna Góra, ul. Okrzei: 150 cm,

i) usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku klon o obwodzie pni, mierzonym na wysokości 130 cm, wynoszącym: droga powiatowa nr 3467 D w m. Rędziny: 175 cm,
j) usunięcia 3 sztuki drzew gatunku jesion wyniosły o obwodzie pni, mierzonych na wysokości 130 cm, wynoszących: droga powiatowa nr 3481 D w m. Stara Białka: 286 cm, 207 cm, 138 cm,
k) usunięcia 4 sztuk drzew gatunku jesion wyniosły o obwodzie pni, mierzonych na wysokości 130 cm, wynoszących: droga powiatowa nr 3470 D w m. Pastewnik: 222 cm, 222 cm, 226 cm,240 cm,
l) usunięcia 8 sztuk drzew gatunku klon jawor o obwodzie pni, wynoszącym na wysokości 130 cm, wynoszących: droga powiatowa nr 3464 D relacji Kamienna Góra - Jaczków: 150 cm, 120 cm, 260 cm, 130 cm, 130 cm, 270 cm, 165 cm, 180 cm,
ł) usunięcia 2 sztuk drzew gatunku klon zwyczajny o obwodzie pni, wynoszącym na wysokości 130 cm, wynoszących: droga powiatowa nr 3464 D relacji Kamienna Góra - Jaczków: 180 cm, 160 cm,
m) usunięcia 10 sztuk drzew gatunku topola kanadyjska o obwodzie pni, mierzonych na wysokości 130 cm, wynoszących: droga powiatowa nr 3474 D w m. Janiszów: 180 cm, 180 cm, 250 cm, 290 cm, 230 cm, 220 cm, 220 cm, 230 cm, 190 cm.

1. uprzątniecie terenu oraz wywiezienie i utylizację po przeprowadzonych pracach. Przez uporządkowanie terenu należy rozumieć usunięcie gałęzi itp.

2. wycięte drzewa należy przewieźć na teren naszej bazy Referatu Drogownictwa zlokalizowanej przy ul. Towarowe 43 w Kamiennej Górze, w celu zmierzenia i wyliczenia kosztów za drzewo.

3. Wykonawca obowiązany jest:
- wykonywać usługę z zachowaniem szczególnej ostrożności i zasad bhp w trakcie wykonywania prac z uwagi na trudne warunki terenowe i drogowe,
- wykonywać usługę przy użyciu urządzeń i sprzętu niezbędnego do należytego wykonania prac,

- posiadać osoby, które posiadają uprawnienia do pracy z użyciem pilarek i aktualnymi badaniami związanych z pracą na wysokościach – załącznik nr 1,

- w razie konieczności zamknięcia drogi lub zamknięcia jednego pasa ruchu drogowego podczas trwania wycinki drzew, będzie potrzeba posiadania zatwierdzonej organizacji ruchu drogowego, zatwierdzoną przez Policję i zarządcę drogi,
- do nabycia od Zamawiającego drewna pochodzącego z wycinki. Cena sprzedaży drewna ustalona zostanie na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna opałowego obliczonej według średniej ceny rynkowej drewna opałowego przez Nadleśnictwo Kamienna Góra w roku 2019 r.,

- posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną min. 100.000,00 złotych.

4. Wykonawca w trakcie realizacji usługi odpowiada za:- właściwe przygotowanie i zabezpieczenie organizacyjno – techniczne terenu na czas wykonywania usługi, w szczególności zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ruchu pieszych, obiektów budowlanych i infrastrukturalnych,- naprawę, odbudowę zniszczonych bądź uszkodzonych w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia urządzeń i obiektów oraz doprowadzenie miejsca realizacji usługi d stanu poprzedniego,- zapewnienie odpowiedniej ilości osób posiadających stosowne uprawnienia do wykonywania prac oraz odpowiedniej ilości sprzętu, która pozwoli na sprawne, bezpieczne i terminowe wykonanie prac,- uporządkowanie terenu, w tym wywóz, utylizację lub zagospodarowanie gałęzi, konarów, pni, itp.
5. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie wycinki przed złożeniem oferty.

6. Przed rozpoczęciem prac szczegółową lokalizację drzew należy uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego.

7. Termin realizacji zamówienia: do dnia 31.12.2019 r.

8. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej: cena brutto oferty.

9. Warunki płatności: 30 dni od otrzymania faktury.

10. Dodatkowe informacje: W przypadku gdy:- w wyznaczonym terminie składania ofert nie wpłynie żadna oferta,- oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,- wystąpią inne okoliczności powodujące to, że zamówienie nie leży w interesie Zamawiającego; Zamawiający unieważni postępowanie.

Sprawę prowadzi:Wydział Inwestycji i DrogownictwaNatalia Jaworek tel. 75 64 50 120;e-mail:natalia.jaworek@kamienna-gora.pl

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.08.2019 | 08:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Powiat Kamiennogórski


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się