Wykonanie zabiegów ochrony czynnej – ręczne koszenie z uprzątnięciem biomasy na obszarze Górnej Biebrzy w obrębach: Szuszalewo (S3, S4/2019), Lipsk (L13/2019)”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabiegów ochrony czynnej na łącznej powierzchni 3,96 ha, w obrębie nieruchomości gruntowych położonych na terenie gminy Dąbrowa Białostocka oraz gminy Lipsk, woj. podlaskie.
Prace będą polegać na ręcznym wykoszeniu runi wraz ze zbiorem i wywozem powstałej biomasy z powierzchni zabiegów, poza teren Parku. Prace odbywać się będą na nieruchomościach gruntowych stanowiących własność Biebrzańskiego Parku Narodowego zlokalizowanych na działkach ewidencyjnych:
- 10/1 w obrębie ewidencyjnym Szuszalewo, gm. Dąbrowa Białostocka (pow. 1,21ha),
- 984, 368/1, 986 w obrębie ewidencyjnym Lipsk, gm. Lipsk (pow. 2,75 ha)
oznaczonych na załączonej mapie jako powierzchnie „S3, S4, L13/2019” (załącznik nr 8).
Wykaz działek i powierzchni „S3, S4, L13/2019” przedstawia Tabela nr 1.

2. Należy wziąć pod uwagę, iż obszar objęty pracami jest terenem trudno dostępnym, podmokłym o podłożu torfowym.
3. Koszenie ręczne należy wykonać przy pomocy kosy tradycyjnej lub ręcznej kosy spalinowej, elektrycznej, akumulatorowej lub samobieżnej kosiarki listwowej.
4. Koszenie wraz z wywozem uzyskanej biomasy należy prowadzić przy uwzględnieniu następujących zasad:
a) sposób wykonywania prac nie może niszczyć podłoża z warstwą roślinności zielnej i mszystej oraz warstwy glebowej.
b) w przypadku siedliska o strukturze kępowej wysokość cięcia ustala się na równo z wierzchołkiem kępy. Zabieg nie może powodować uszkodzeń struktury kęp, trwale niszczyć roślinności, ani uszkadzać struktury torfu.
c) w terminie do 2 tygodni po pokosie biomasa musi zostać usunięta z powierzchni zabiegu – w warunkach odpowiedniego uwilgotnienia gruntu, które nie spowoduje zniszczenia podłoża – lub ułożona w stogi i wywieziona nie później niż do dnia 28 lutego kolejnego roku. Przy czym stogi nie powinny być rozproszone po całej powierzchni, a ich minimalna wielkość powinna wynosić ok. 4 m średnicy i 3 m wysokości.
d) niedozwolone jest palenie oraz zrębkowanie (rozdrabnianie) pozyskanej biomasy w celu rozrzucenia jej na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Zagospodarowanie biomasy będzie obowiązkiem Wykonawcy zabiegów.
5. Prace można prowadzić wyłącznie od poniedziałku do soboty od świtu do zmierzchu.
6. Okazanie działek podlegających zabiegom na gruncie i wskazanie miejsca lokalizacji zabiegów zainteresowanym oferentom nastąpi w terminie do 2 dni przed terminem składania ofert. Oferenci planujący przystąpić do przetargu zobowiązani są poinformować Zamawiającego telefonicznie, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną o potrzebie okazania na gruncie działek podlegających zabiegom. Okazanie zostanie potwierdzone „Protokołem okazania”.
7. Wykonawca zobligowany jest do posiadania minimum 1 miejsca składowania biomasy wraz z prawem do jego dysponowania (własność lub oświadczenie właściciela działki wyrażające zgodę na składowanie biomasy).
8. W przypadku zaistnienia wyjątkowo niekorzystnych warunków meteorologicznych, uniemożliwiających wywóz pozyskanej biomasy bez uszkadzania podłoża lub w innych sytuacjach wskazanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego, np. związanych z potrzebą ochrony wartości przyrodniczych, na pisemny wniosek możliwe jest uzyskanie zgody na pozostawienie w stogach pozyskanej biomasy i wywiezienie jej z powierzchni zabiegów w terminie późniejszym, uzgodnionym z Zamawiającym. Uzgodnienia te będą potwierdzane protokołem podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego i stanowią podstawę do zmiany zawartej umowy w uzgodnionym zakresie.
9. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w zakresie wykonywania czynności związanych z wykonaniem zabiegów ochronnych.
10. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.07.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Osowiec-Twierdza 8
Goniądz 19-110
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Produkty gospodarki leśnej
  • Produkty łowiectwa
  • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
  • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem
  • Usługi wspomagajace rybołóstwo
  • Usługi związane z leśnictwem
  • Usługi związane z łowiectwem
  • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą
  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Biebrzański Park Narodowy
Osowiec-Twierdza 8
Goniądz 19-110
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się