Opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grudziądz na lata 2020 – 2023, z perspektywą do 2026 r.” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzyskaniem wymaganych prawem uzgodnień i opinii

» Opis zapytania

Nazwa: Opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grudziądz na lata 2020 – 2023, z perspektywą do 2026 r.”
Opis: Opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grudziądz na lata 2020 – 2023, z perspektywą do 2026 r.” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzyskaniem wymaganych prawem uzgodnień i opinii
Ilość: 1 [usługa]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew do 30 dni, proszę potwierdzić)
Wiedza i doświadczenie (Udokumentowane należyte wykonanie minimum 3 usług polegających na opracowaniu Programu Ochrony Środowiska)

Opis i specyfikacja:

1. Przedmiot umowy winien być wykonany zgodnie z przepisami i standardami zawartymi w szczególności:

a) w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.);

b) w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm);

c) w wytycznych do opracowania programów ochrony środowiska zamieszczonych na stronie Ministerstwa Środowiska pod adresem https://bip.mos.gov.pl/strategie-plany-programy/wytyczne-do-programow-ochrony-srodowiska/
2. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego dokonania poprawek i uzupełnień dot. przedmiotu umowy, jeżeli taki wymóg zostanie nałożony w procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć do siedziby Zamawiającego przedmiot umowy w ilości 4 egz. w wersji papierowej i 4 egz. w wersji elektronicznej.

4. Wykonawca jest zobowiązany do prezentacji przedmiotu umowy na posiedzeniu właściwej merytorycznie Komisji Rady Gminy Grudziądz bez dodatkowego wynagrodzenia.

5. Termin realizacji: 6 miesięcy od podpisania umowy.
6. Zamawiający może unieważnić zapytanie na każdym etapie bez podania przyczyny.
7. Ofertę należy złożyć w terminie do 07.08.2019 r. do godz. 15:00 za pośrednictwem platformy zakupowej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.08.2019 | 15:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem
  • Utrzymanie zieleni
  • Usługi opracowywania oprogramowania

» Dane nabywcy

Gmina Grudziądz


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się