Dostawa elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego oraz wózka kelnerskiego 3-półkowego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 3 części.

» Opis zapytania

Część 1 – dostawa elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,
Część 2 – dostawa elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ,
Część 3 – dostawa wózka kelnerskiego 3-półkowego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

Zamawiający żąda, aby Wykonawca zapewnił Zamawiającemu:
1/ dostarczanie przedmiotu zamówienia transportem na własny koszt do Magazynu Centralnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przy ul. Akademickiej 12 lub
do wskazanych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Miejsce dostawy Zamawiajacy wskaże w pisemnym zamówieniu złożonym przez pracownika Działu Logistyki za pomocą faksu lub e-maila, określające ilości i rodzaj zamawianego towaru oraz termin dostawy, które będzie wykonywane przez Wykonawcę,
2/ wyraził zgodę na 30 dniowy termin płatności w rozliczeniu z Zamawiającym
za zrealizowaną każdorazowo przez niego dostawę,
3/ niezmienność cen określonych w wykazie asortymentowym stanowiącym załącznik nr 1-3 do siwz w trakcie obowiązywania umowy lub do wyczerpania ilości zawartych
w wykazie,
4/ przedmiot zamówienia opisany w wykazie asortymentowym stanowiącym załącznik nr 1-3 do siwz będzie fabrycznie nowy, zapakowany fabrycznie, bez oznak przepakowywania, nieregenerowany, bez uszkodzeń i wad,
5/ termin wykonania dostawy częściowej w części 1, 2: Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przez Wykonawcę maksymalny termin dostawy wynosił 10 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia zamówienia przez Zamawiającego na dostawę częściową. Minimalny termin dostawy wynosi 1 dzień, termin wykonania dostawy w części 3: Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przez Wykonawcę maksymalny termin dostawy wynosił 10 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia zamówienia przez Zamawiającego. Minimalny termin dostawy wynosi 1 dzień,
6/ Wymagany termin gwarancji jakości:
- w części 1, 2, 3 nie może być krótszy niż 24 miesiące,
licząc od dnia dostawy i podpisania protokołu odbioru częściowego/ jednorazowego przedmiotu umowy.
7/ W przypadku, gdy producent przedmiotu umowy stosuje rabaty, opusty, promocje, Wykonawca ma obowiązek je zastosować w trakcie obowiązywania umowy, informując Zamawiającego, e-mailem lub faksem o zasadach i zakresie ich stosowania.
Termin wykonania zamówienia.
Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia:
W części 1– w terminie do 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy,
W części 2 – w terminie do 3 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy,
W części 3 – w terminie do 3 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.08.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się