USŁUGA POLEGAJĄCA NA WYCINCE DRZEW I KRZEWÓW WRAZ Z FREZOWANIEM PNI, USUNIĘCIEM TZW. GAŁĘZIÓWKI, UPRZĄTNIĘCIEM TERENU PO WYKONANYCH PRACACH NA DZIAŁKACH 41/1, 41/2, 41/3, 42 JAKO PRZYGOTOWANIE TERENU POD INWESTYCJE REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO NA LATA 2016-2022 „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 1 UNIWERSYTETU MEDYCUSŁUGA POLEGAJĄCA NA WYCINCE DRZEW I KRZEWÓW WRAZ Z FREZOWANIEM PNI, USUNIĘCIEM TZW. GAŁĘZIÓWKI, UPRZĄTNIĘCIEM TERENU PO WYKONANYCH PRACACH NA DZIAŁKACH 41/1, 41/2, 41/3, 42 JAKO PRZYGOTOWANIE TERENU POD INWESTYCJE REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO NA LATA 2016-2022 „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 1 UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE“ZNEGO W LUBLINIE“

» Opis zapytania

2.1 USŁUGA POLEGAJĄCA NA WYCINCE DRZEW I KRZEWÓW WRAZ Z FREZOWANIEM PNI, USUNIĘCIEM TZW. GAŁĘZIÓWKI, UPRZĄTNIĘCIEM TERENU PO WYKONANYCH PRACACH NA DZIAŁKACH 41/1, 41/2, 41/3, 42 JAKO PRZYGOTOWANIE TERENU POD INWESTYCJE REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO NA LATA 2016-2022 „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 1 UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE“ zgodnie z decyzją MKZ nr MKZ-IN--II.4120.4.2019 z dnia 11.07.20119 r., decyzją LWKZ nr IN.5146.1.2.2019 z dnia 28.02.2019 r. oraz zgodnie z dokumentacją stanowiącą załącznik nr 5 oraz załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ.

W tym w szczególności:
a) dokonanie identyfikacji w terenie, drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki;
b) wycinkę drzew i krzewów;
c) frezowanie pni, karpin do głębokości co najmniej ok. 5 cm poniżej poziomu terenu;
d) pocięcie na elementy dogodne do transportu;
e) wywiezienie i zagospodarowanie materiału z wycinki we własnym zakresie;
f) uprzątnięcie terenu po wykonanych pracach wraz z wywozem pozostałych nieczystości, zrębków itp. powstałych w wyniku prowadzenia prac.
g) Przesadzenie 4 szt. drzew na terenie objętym niniejszym postępowaniem (lokalizację drzew przesadzanych i miejsc ich nasadzeń wskazano na załączniku nr 9 do SIWZ).
UWAGA: Zabrania się bezwzględnie wypalania materiału na terenie objętym przedmiotem zamówienia.

2.2. Wykonanie wszelkich innych robót koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy;
2.3. Wykonanie dokumentacji powykonawczej w formie papierowej - 2 egz. i na nośniku CD (w formacie pdf. oraz formatach edytowalnych dwg.,doc., xls).
2.4. Dokładne określenie parametrów usługi, w tym również jej szczegółowy zakres, zawarty jest w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, umowie, dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik nr 5 oraz Załącznik nr 8 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2.5. Wykonawca obowiązany jest do starannego zapoznania się z informacjami przedłożonymi przez Zamawiającego dotyczącymi niniejszego przedmiotu zamówienia, należytej oceny kompleksowego zakresu prac niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Zaniedbanie tych obowiązków, w szczególności poprzez błędne lub niedostateczne zapoznanie się z dokumentacją, nie uzasadnia żadnych roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego.
2.6. Wykonawca zobowiązany będzie do określenia ceny ryczałtowej obejmującej wszelkie koszty i elementy kształtujące cenę niezbędne do wykonania całości zamówienia z zachowaniem wymogów, rodzajów rozwiązań, technologii, materiałów, urządzeń, itd. określonych w treści Dokumentacji projektowej, Umowie i obowiązujących przepisach.
2.7. Dodatkowe wymagania i wytyczne zamawiającego w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.
a) W przypadku, gdy Wykonawca, realizując niniejszy przedmiot zamówienia, spowoduje swoją ingerencją lub zaniedbaniem pogorszenie parametrów lub zniszczenie istniejącego zagospodarowania terenu, elementów konstrukcyjnych, urządzeń, instalacji, Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia ich do stanu pierwotnego własnym staraniem i na własny koszt przed zakończeniem Robót.
b) Prace należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP obowiązującymi w przedmiocie robót objętych niniejszym zamówieniem
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia stanowi jedno zadanie.
4. W ocenie Zamawiającego usługa stanowiąca przedmiot zamówienia z uwagi na cel jej wykonywania - proces inwestycyjny rozbudowy SPSK 1 SPZOZ w Lublinie winna być zakwalifikowana do poz.43.12.11.0 PKWIU – roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych, a co za tym idzie w zakresie realizacji zamówienia właściwą do zastosowania w zakresie podatku od towarów i usług byłaby stawka podstawowa 23 % .
5. Wspólny słownik zamówień CPV: 77.21.14.00-6 - Usługi wycinania drzew., CPV 45.10.00.00-8: Przygotowanie terenu pod budowę.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.07.2019 | 10:15


» Lokalizacja

Stanisława Staszica 16
Lublin 20-081
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
Stanisława Staszica 16
Lublin 20-081
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się