Operat dendrologiczny. Sygn. sprawy: FZ.38.142.2019.WW

» Opis zapytania

Nazwa: Operat dendrologiczny
Opis: Wykonanie kompleksowej usługi operatu dendrologicznego. Skan podpisanej oferty - w formacie .pdf - proszę załączyć w miejscu obok (sporządzonej wg wzoru załączonego pliku o nazwie 3formof-dendrol142.doc ).
Ilość: 1 [usługa]

Adres dostawy:
ul. Dworcowa 1B
87-162 Lubicz

Wymagania dodatkowe:
Brak podstaw do wykluczenia (Proszę potwierdzić wpisując obok słowo "tak". Ponadto proszę załączyć w miejscu obok skan (.pdf) podpisanego oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (sporządzonego wg wzoru załączonego pliku o nazwie 4oswbp-dendrol142.doc ).)
Warunki udziału w postepowaniu (Proszę potwierdzić wpisując obok słowo "tak". Ponadto proszę załączyć w miejscu obok skan (.pdf) podpisanego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (sporządzonego wg wzoru załączonego pliku o nazwie 5oswar-dendrol142.doc ).)
Wykonane usługi (Proszę potwierdzić wpisując obok sformułowanie "potwierdzam wykonanie 3 usług określonych warunkiem wskazanym w zaproszeniu". Ponadto proszę załączyć w miejscu obok skan (.pdf) wypełnionego i podpisanego wykazu usług (sporządzonego wg wzoru załączonego pliku o nazwie 6wyku-dendrol142.doc ) oraz skan dowodów potwierdzających ich należyte wykonanie (np. referencje - w formacie .pdf).)
offer_value ()
Oświadczenie VAT (Jestem czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Posiadam w zw. z powyższym odpowiedni numer identyfikacji podatkowej NIP. Proszę -odpowiednio- (1) potwierdzić wpisując obok słowo "tak" albo (2) zaprzeczyć wpisując obok słowo "nie". Ponadto proszę załączyć w miejscu obok skan (.pdf) podpisanego oświadczenia VAT (sporządzonego wg wzoru załączonego pliku o nazwie 7oswvat-dendrol142.doc ).)
Oświadczenie RODO (Proszę potwierdzić wpisując obok słowo "tak". Ponadto proszę załączyć w miejscu obok skan (.pdf) podpisanego oświadczenia RODO (sporządzonego wg wzoru załączonego pliku o nazwie 8oswrodo-dendrol142.doc ).)

Opis i specyfikacja:
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. w Toruniu (zwana dalej „Zamawiającym”) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w regulaminowym trybie zapytania ofertowego.
Zamawiający zgodnie z art. 132 i 133 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami) nie jest zobowiązany w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia do stosowania w/w ustawy. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 443 000, 00 € i zalicza się do tzw. zamówień sektorowych podprogowych.
Wobec powyższego Zamawiający będzie stosował „Regulamin udzielenia zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o.” (zwany dalej „Regulaminem”), który jest dostępny na stronie internetowej pod adresem:
http://www.wodociagi.torun.com.pl/pliki/za____cznik_4_pz04_wyd14_regulamin_udzielenia_zam__wie__.pdf .

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowego operatu dendrologicznego służącego do uzyskania zezwolenia Wójta Gminy Lubicz na usunięcie drzew i krzewów z terenu przeznaczonego (prawdopodobnie) na wybudowanie tzw. farmy fotowoltaicznej w formie decyzji administracyjnej.
Powyższy teren mieści się przy Stacji Wodociągowej „Drwęca – Jedwabno” w Lubiczu, ul. Dworcowa 1b, 87 – 162 Lubicz.
Wspólny Słownik Zamówień CPV:
90712400-9 Usługi planowania strategii zaopatrzenia zasobami naturalnymi lub ich ochrony;
71249000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy.

I. etap realizacji zamówienia
Opracowanie kompletnego operatu dendrologicznego, który będzie posiadał spis (inwentaryzację) wszystkich drzew i krzewów w formie tabelarycznej wraz z informacjami określonymi art. 83b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.). Do operatu dołączona będzie mapa z lokalizacji drzew i krzewów oraz dokumentacja fotograficzna. Operat musi być opracowany przez osobę do tego uprawnioną, tj. dendrologa lub architekta krajobrazu.
Dokument musi zawierać kosztorys: opłat, wycinki, zagospodarowania odpadów (w tym karcz i korzeni) oraz innych kosztów, które Zamawiający będzie musiał ponieść, a które tu nie zostały uwzględnione. Wykonawca w kosztorysie uwzględni również ograniczenia (obniżenia wysokości) opłat z tytułu nasadzeń kompensujących.

Termin realizacji I. etapu zamówienia – 2 miesiące od dnia podpisania umowy.

II. etap realizacji zamówienia
Wykonawca, w imieniu Zamawiającego, złoży wniosek o wycinkę wraz z opracowanym operatem – celem wydania przez Wójta Gminy Lubicz pozytywnej dla Zamawiającego decyzji (zezwolenia) na usunięcie drzew i krzewów.
Wykonawca, w ramach zamówienia, dokona na swój koszt (i swoje ryzyko) wszelkich poprawek, zmian lub uzupełnień do wniosku oraz operatu wynikających z dyspozycji Wójta Gminy Lubicz (tzn. będących skutkiem procedowania wydania decyzji / zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów).
Zamówienie zostanie uznane za zrealizowane w terminie otrzymania przez Zamawiającego decyzji (zezwolenia) na wycinkę drzew i krzewów.
Termin realizacji II. etapu zamówienia – 2 miesiące od dnia wniesienia wniosku o wydanie decyzji. Termin ten będzie każdorazowo ulegał zawieszeniu w przypadku dyspozycji Wójta Gminy Lubicz skutkujących wstrzymaniem procedowania w związku koniecznością dokonania -przez Wykonawcę- poprawek, zmian i uzupełnień wniosku / operatu, które to poprawki, zmiany lub uzupełnienia były skutkiem sytuacji niemożliwych do przewidzenia przez Wykonawcę na etapie wykonania operatu lub składania wniosku. O zawieszeniu terminu realizacji zamówienia Zamawiający będzie informował na bieżąco Wykonawcę realizującego zamówienie. Bieg termin realizacji II. etapu zamówienia nie ulegnie zawieszeniu w sytuacjach, kiedy poprawki, zmiany lub uzupełnienia wniosku bądź operatu były następstwem niedbałości, uchybień lub błędów Wykonawcy.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu spełniania tych warunków.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej polegającej na posiadaniu wiedzy i doświadczenia, tj. Wykonawca musi wykazać, że wykonał – w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 zamówienia (umowy) dotyczące opracowania operatów dendrologicznych, na mocy których podmioty zlecające (inwestorzy) otrzymali pozytywną decyzję na wycinkę drzew i krzewów. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w dokumentach lub/i oświadczeniach złożonych przez Wykonawców wraz z ofertami. Nie spełnienie w/w warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem § 4 pkt. II ust. 9 Regulaminu. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, Zamawiający będzie oceniał łącznie spełnienie w/w warunków. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie § 4 pkt. II., ust. 4 Regulaminu.
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w § 4 pkt. II ust. 1 Regulaminu, i których sposób oceny spełniania został opisany wyżej, Zamawiający żąda następujących dokumentów/oświadczeń: W celu potwierdzenia spełniania dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej polegającej na posiadaniu wiedzy i doświadczenia, Wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane i sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 (plik o nazwie: 6wyku-dendrol142.doc) wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa wyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały zrealizowane. Ponadto Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w § 4 pkt. II ust. 1 Regulaminu według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 (plik o nazwie: 5oswar-dendrol142.doc). W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy składają oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 (plik o nazwie: 4oswbp-dendrol142.doc).

Kryterium oceny ofert jest cena (100 %). Wygrywa oferta z najniższą ceną (oferowanym wynagrodzeniem brutto).
Uwaga! Wykonawca może mieć na platformie widok netto.

Wizja lokalna.
Celem przybliżenia Wykonawcom zakresu zamówienia, Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej, która odbędzie się dnia 30.07.2019 r. o godz. 13:00 . Miejsce zbiórki – Portiernia, Stacja Wodociągowa „Drwęca – Jedwabno”, ul. Dworcowej 1B, 87-162 Lubicz.

Wadium.
Wysokość wadium. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć złożoną ofertę wadium w wysokości: 350, 00 zł .
Forma wadium. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych, c) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji (poręczenia), gwarancja (poręczenie) powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, c) kwotę gwarancji/poręczenia, d) termin ważności gwarancji/poręczenia, e) zobowiązanie gwaranta do: „bezwarunkowego i nieodwołalnego zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego ”. Miejsce i sposób wniesienia wadium. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: Bank Millennium S.A. o/Toruń - nr rachunku: 78 1160 2202 0000 0000 7125 0750. W tytule należy wpisać: „Wadium – Operat dendrologiczny – sygn. sprawy: FZ.38.142.2019.WW.”.
W przypadku chęci jego wniesienia w innej formie niż pieniężna, oryginalny dokument wadialny należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: „Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., Dział Zakupów, ul. Rybaki 31/35, 87-100 Toruń. Wadium – Operat dendrologiczny – Sygn. sprawy: FZ.38.142.2019.WW.”.
Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
Zasady zwrotu, zatrzymania oraz ponownego wniesienia wadium określone zostały w § 4 pkt. VIII Regulaminu.

Wymagania Zamawiającego :
• Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
• Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych.
• Podana cena ryczałtowa musi zawierać wszystkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem zamówienia.
• Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 60 dni od daty składania ofert.
• Forma i termin płatności – przelewem bankowym w terminie 30 dni od daty dostarczenia odpowiednio faktury częściowej (rachunku częściowego) lub faktury końcowej (rachunku końcowego). Fakturę częściową (rachunek częściowy) w wysokości 50 % zaoferowanej ceny można wystawić i dostarczyć Zamawiającemu po wykonaniu I. etapu zamówienia. Fakturę końcową (rachunek końcowy) w wysokości 50 % zaoferowanej ceny można wystawić i dostarczyć Zamawiającemu po uznaniu wykonania II. etapu zamówienia.
• Wykonawca musi posiadać nie tylko wiedzę dendrologiczną, ale także z zakresu szeroko rozumianej ochrony środowiska, postępowania administracyjnego oraz geodezyjną. Być może na etapie realizacji zamówienia zajdzie konieczność zatrudnienia specjalistów z innych dziedzin życia (nauki), np. ornitologa.
• Wykonawca w swojej cenie ofertowej musi wziąć pod uwagę ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych stanów faktycznych (np. wynikających z ochrony środowiska, okresów lęgowych poszczególnych gatunków zwierząt, itp.).
• Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z akceptacją warunków i wymagań określonych w zaproszeniu oraz zobowiązaniem do ich przestrzegania.
• Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową OPEN NEXUS.
• Wszyscy Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu są zobowiązani do:
- załączenia skanów (w formacie .pdf): formularza oferty, wykazu usług oraz wszelkich pozostałych oświadczeń (wg wzorów przedstawionych w załącznikach).
• Wykonawca, którego oferta została wybrana, jest zobowiązany w ciągu 5 dni roboczych po zakończeniu postępowania (powiadomieniu o wyborze) przesłać wymagane dokumenty (podpisane - formularz oferty oraz oświadczenia) w formie pisemnej (papierowej) na adres:
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
Dział Zakupów
ul. Rybaki 31/35
87-100 Toruń
• W przypadku niezłożenia dokumentów w wyznaczonym terminie przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub rezygnacji z dalszego udziału, Zamawiający ma prawo wybrać kolejną najkorzystniejszą ofertę.
• Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana do zawarcia umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
• Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej („Sprzeciw”) przewidziane w Regulaminie.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., informuje, że: Administratorem Państwa danych osobowych jest: Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Rybaki 31-35 87-100 Toruń tel. 56 658 64 00 fax. 56 654 01 51 e-mail: sekretariat@wodociagi.torun.com.pl . Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: iod@wodociagi.torun.com.pl . Dane są przetwarzane w celu realizacji zamówień publicznych zgodnie z przepisami. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 4 lata od zakończenia postępowania. Państwa dane osobowe są przetwarzane na następującej podstawie prawnej: Regulamin udzielenia zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o., który jest dostępny na stronie internetowej www.wodociagi.torun.com.pl (w zakładce „przetargi” /regulacje wewnętrzne). Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych. Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż wynikającym z przepisów prawa.

Zamawiający, zgodnie z art. 4 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191) - w związku z art. 132 ust. 1 pkt. 4), ust. 1a, ust. 2, art. 133 ust. 1 oraz art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) wyłącza możliwość stosowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz wysyłania i odbierania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość".
Przepisy związane, to m. in.:
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.).
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).

W załączeniu:
1. Mapa – plik o nazwie: 1mapa-dendrol142.pdf .
2. Wzór umowy wraz z załącznikami nr 1 i 2 do umowy – plik o nazwie: 2umowa-dendrol142.pdf .
3. Formularz oferty w wersji edytowalnej – plik o nazwie: 3formof-dendrol142.doc
4. Oświadczenie o braku przesłanek wykluczenia z postępowania w wersji edytowalnej – plik o nazwie: 4oswbp-dendrol142.doc .
5. Oświadczenie spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w wersji edytowalnej – plik o nazwie: 5oswar-dendrol142.doc .
6. Wykaz wykonanych usług w wersji edytowalnej – plik o nazwie: 6wyku-dendrol142.doc .
7. Oświadczenie VAT w wersji edytowalnej – plik o nazwie: 7oswvat-dendrol142.doc .
8. Oświadczenie RODO w wersji edytowalnej – plik o nazwie: 8oswrodo-dendrol142.doc .

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.08.2019 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Dworcowa 1B
87-162 Lubicz


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się