Nasadzenia drzew w Parku im. Adama Mickiewicza w ramach projektu pn.: „Odnowa zieleni w parkach miejskich w Bytomiu”.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest nasadzenia drzew w Parku im. Adama Mickiewicza w ramach projektu pn.: „Odnowa zieleni w parkach miejskich w Bytomiu”.
2. Przedmiot zamówienia i tym samym postępowanie podzielone zostało na trzy części:
1) część 1, której zakres obejmuje zakup, transport wraz z nasadzeniem drzew gatunku buk pospolity Dawyck Gold w ilości 350 szt,
2) część 2, której zakres obejmuje zakup, transport wraz z nasadzeniem drzew gatunku buk pospolity Dawyck Gold w ilości 283 szt,
3) część 3, której zakres obejmuje zakup, transport wraz z nasadzeniem drzew gatunku buk pospolity Dawyck Gold w ilości 232 szt.
dla części 1 postępowania:
3. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia określono w Istotnych postanowieniach umownych, stanowiących załącznik nr 3a do SIWZ oraz w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 4a do SIWZ.
4. Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV):
77.21.16.00-8 - Sadzenie drzew
03.45.20.00-3 - Drzewa
5. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.10.2019 r.
dla części 2 postępowania:
6. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia określono w Istotnych postanowieniach umownych, stanowiących załącznik nr 3b do SIWZ oraz w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 4b do SIWZ.
7. Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV):
77.21.16.00-8 - Sadzenie drzew
03.45.20.00-3 - Drzewa
8. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.10.2019 r.
dla części 3 postępowania:
9. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia określono w Istotnych postanowieniach umownych, stanowiących załącznik nr 3c do SIWZ oraz w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 4c do SIWZ.
10. Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV):
77.21.16.00-8 - Sadzenie drzew
03.45.20.00-3 - Drzewa
11. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.10.2019 r.
zapisy wspólne dla wszystkich części postępowania:
12. Wykonawca obowiązany jest udzielić Zamawiającemu na przedmiot umowy minimum 12 miesięcy gwarancji i rękojmi, liczonej od dnia końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.
13. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamawiający nie ogranicza liczby części, w jakiej Wykonawca może złożyć ofertę. Jeden Wykonawca może złożyć ofertę. Jeden Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie lub trzy części wskazane w rozdziale III punkcie 2 SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.07.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Smolenia 35
Bytom 41-902
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej
ul. Smolenia 35
Bytom 41-902
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się