Wykaszanie szuwarów i łąk sprzętem mechanicznym wraz z odkrzaczeniem części powierzchni oraz zebraniem i wywiezieniem pozyskanej biomasy.

» Opis zapytania

1. Zakres przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa z zakresu koszenia oraz usuwania drzew i krzewów w ramach niżej opisanych zadań.
1) Zabiegi czynnej ochrony siedlisk kszyka w ramach pakietu 4.8 PROW 2014-2020.
Przedmiotem zamówienia jest wykoszenie szuwarów i łąk sprzętem mechanicznym oraz usunięcie zakrzaczeń i wywiezienie pozyskanej biomasy w Leśnictwie Świerże, oddz. 296s. Obręb ewidencyjny 0012 (Marysin) dz. nr 210.
Powierzchnia objęta zabiegiem wynosi 5,92 ha. Zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ.
Koszenia należy dokonać sprzętem mechanicznym. Poprzez koszenie mechaniczne Nadleśnictwo Chełm rozumie koszenie przy pomocy ciągnika z kosiarką rotacyjną lub ratraka dostosowanego do koszenia łąk bagiennych wyposażonego w urządzenie koszące. Kosić należy na wysokości 5-15 cm ponad powierzchnią gruntu. Jedynie w przypadku zbiorowisk roślin kępowych wysokość koszenia należy zmodyfikować i kosić 5-15 cm ponad kępami. Koszenie należy wykonać w taki sposób aby nie uszkodzić istotnie wierzchniej warstwy gruntu. Poprzez „uszkodzić istotnie” rozumie się odkrycie gleby przekraczające 5% całkowitej powierzchni objętej zabiegiem na danej działce ewidencyjnej. Skoszoną biomasę należy zebrać, tzn. zgrabić w stogi lub kopy. Jednocześnie dopuszcza się możliwość wykorzystania belarek lub innych urządzeń tego typu jednak ich stosowanie należy ograniczyć do okresu o niskim poziomie wód. Zbiór biomasy powinien odbywać się około 3 dni po skoszeniu, ale nie później niż 2 tygodnie po pokosie. Dopuszczalne jest zebranie biomasy później niż 2 tygodnie po pokosie w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wjazd sprzętem mechanicznym na skoszone powierzchnie, tj. wystąpieniem wód gruntowych ponad 10 cm nad powierzchnię gruntu.
Krzewy należy wycinać równo z gruntem. Przez „równo z gruntem” rozumie się wycięcie 95% krzewów do 5 cm od powierzchni gruntu, a pozostałe 5 % krzewów od 5 do 15 cm od powierzchni gruntu. Powierzchnia cięcia musi być równa, płaska. Wycięcie krzewów ma być wykonane w taki sposób, by w kolejnych latach możliwe było koszenie odkrzaczonej powierzchni.
Wykonawca wyciętą biomasę ma zebrać i wywieźć poza obszar zarządzany przez Nadleśnictwo Chełm i zagospodarować we własnym zakresie.
Teren, na którym planowane są zabiegi jest bardzo trudny, trwale podmokły.
Termin wykonania prac od dnia podpisania umowy do 30.09.2019 r.
Zebraną biomasę należy wywieźć poza obszar zarządzany przez Nadleśnictwo Chełm i zagospodarować we własnym zakresie. Pozyskana biomasa z koszenia i odkrzaczania będzie stanowić własność Wykonawcy.
2) Zabiegi czynnej ochrony siedlisk wodniczki w ramach pakietu 4.9 PROW 2014-2020.
Przedmiotem zamówienia jest wykoszenie szuwarów i łąk sprzętem mechanicznym oraz usunięcie zakrzaczeń i wywiezienie pozyskanej biomasy w Leśnictwie Ostrowy, oddz. 405, 409, 429, 430, 432, 433. Obręb ewidencyjny 0003 (Brzeźno) dz. nr 790, 792, 793, 794, 804, 0025 (Srebrzyszcze) dz. nr 700.
Powierzchnia objęta zabiegiem wynosi 65,73 ha. Zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ.
Koszenia należy dokonać sprzętem mechanicznym. Poprzez koszenie mechaniczne Nadleśnictwo Chełm rozumie koszenie przy pomocy ciągnika z kosiarką rotacyjną lub ratraka dostosowanego do koszenia łąk bagiennych wyposażonego w urządzenie koszące. Kosić należy na wysokości 5-15 cm ponad powierzchnią gruntu. Jedynie w przypadku zbiorowisk roślin kępowych wysokość koszenia należy zmodyfikować i kosić 5-15 cm ponad kępami. Koszenie należy wykonać w taki sposób aby nie uszkodzić istotnie wierzchniej warstwy gruntu. Poprzez „uszkodzić istotnie” rozumie się odkrycie gleby przekraczające 5% całkowitej powierzchni objętej zabiegiem na danej działce ewidencyjnej. Skoszoną biomasę należy zebrać, tzn. zgrabić w stogi lub kopy. Jednocześnie dopuszcza się możliwość wykorzystania belarek lub innych urządzeń tego typu jednak ich stosowanie należy ograniczyć do okresu o niskim poziomie wód. Zbiór biomasy powinien odbywać się około 3 dni po skoszeniu, ale nie później niż 2 tygodnie po pokosie. Dopuszczalne jest zebranie biomasy później niż 2 tygodnie po pokosie w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wjazd sprzętem mechanicznym na skoszone powierzchnie, tj. wystąpieniem wód gruntowych ponad 10 cm nad powierzchnię gruntu.
Krzewy należy wycinać równo z gruntem. Przez „równo z gruntem” rozumie się wycięcie 95% krzewów do 5 cm od powierzchni gruntu, a pozostałe 5 % krzewów od 5 do 15 cm od powierzchni gruntu. Powierzchnia cięcia musi być równa, płaska. Wycięcie krzewów ma być wykonane w taki sposób, by w kolejnych latach możliwe było koszenie odkrzaczonej powierzchni.
Wykonawca wyciętą biomasę ma zebrać i wywieźć poza obszar zarządzany przez Nadleśnictwo Chełm i zagospodarować we własnym zakresie.
Teren, na którym planowane są zabiegi jest bardzo trudny, trwale podmokły, poprzecinany rowami.
Termin wykonania prac od 15.10.2019 do 15.02.2020 roku
Zebraną biomasę należy wywieźć poza obszar zarządzany przez Nadleśnictwo Chełm i zagospodarować we własnym zakresie. Pozyskana biomasa z koszenia i odkrzaczania będzie stanowić własność Wykonawcy.
2. Unormowania, których zobowiązany będzie w szczególności przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia.
Podstawowe akty prawne:
• ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 z późn. zm.),
• ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 142),
• Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2017 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego, poz. 1997, w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Torfowiska Chełmskie PLH060023.
• Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2017 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego, poz. 1995, w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Chełmskie Torfowiska Węglanowe PLB060002.
• Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2017 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego, poz. 1996, w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Środkowego Bugu PLB060003.
Zarządzenia wskazane powyżej dostępne są na stronach internetowych:
http://bip.lublin.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-24-kwietnia-2017-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-lubelskiego-poz-1997
http://bip.lublin.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-24-kwietnia-2017-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-lubelskiego-poz-1995
http://bip.lublin.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-24-kwietnia-2017-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-lubelskiego-poz-1996
• Zarządzenie nr 68 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Brzeźno”.
• Zarządzenie nr 65 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Roskosz”.
Zarządzenia wskazane powyżej dostępne są na stronach internetowych:
http://bip.lublin.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-68-18-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-14-listopada-2018-r
http://bip.lublin.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-65-18-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-6-listopada-2018-r-r
3. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia wszystkich maszyn, ciągników i urządzeń pracujących na powierzchniach w odpowiednie zestawy (sorbenty, maty sorpcyjne itp.) do pochłaniania rozlanego paliwa lub oleju oraz innych płynów technologicznych używanych w maszynach, ciągnikach, pilarkach i innych urządzeniach pracujących oraz użycia tych środków w sytuacjach wymagających zastosowania (awarie, naprawy, tankowania itp.) – w celu zapobieżenia skażeniu środowiska.
4. Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie: części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na formularzu ofertowym. W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie.
5. Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
1) Na zasadzie art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia, tj. osób wykonujących czynności polegające koszeniu, odkrzaczaniu, usunięciu nalotu drzew i krzewów, usunięciu podrostu i odrośli w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
2) Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy sytuacji w której wykonawca lub podwykonawca osobiście wykonuje powyższe czynności (np. jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnik spółki cywilnej). W takim przypadku Wykonawca musi udowodnić, że wynagrodzenie takiej osoby nie jest niższe niż określone w obowiązujących przepisach.
3) Szczegółowe obowiązki Wykonawcy dotyczące zatrudniania na podstawie umowy o pracę zostały opisane we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ oraz w rozdziale 25 SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.08.2019 | 08:00


» Lokalizacja

Hrubieszowska 123
Chełm 22-100
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Produkty gospodarki leśnej
  • Produkty łowiectwa
  • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
  • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem
  • Usługi wspomagajace rybołóstwo
  • Usługi związane z leśnictwem
  • Usługi związane z łowiectwem
  • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą
  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chełm
Hrubieszowska 123
Chełm 22-100
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się