Powrót

Środki Ochrony Indywidualnej BHP dla Black Red White

» Opis zapytania

Witam,

Postępowanie dotyczy dostaw artykułów BHP dla Grupy Kapitałowej Black Red White.
----------------------------------


Przebieg postępowania:
1) Zapytanie ofertowe
- wstępne ceny netto
- potwierdzenie wymagań jakościowych
- potwierdzenie pozacenowych warunków współpracy
2) Negocjacje
3) Ostateczny wybór oferty najkorzystniejszej / podpisanie umowy


Ad. 1) Oferty złożone w wyznaczonym terminie zostaną zweryfikowane m.in. pod kątem:
- spełniania warunków pozacenowych
- spełniania warunków cenowych.
Oferty, które będą spełniać warunki pozacenowe oraz jakościowe, zostaną zakwalifikowane do etapu 2.
BRW zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert, których wartość będzie najwyższa przy jednoczesnym zachowaniu zasad zdrowej konkurencji, tzn. do etapu 2 będą zakwalifikowane co najmniej 3 oferty.

Ad. 2) W etapie odbędą się negocjacje. Przed dokonaniem wyboru oferty najkorzystniejszej, BRW przeprowadzi rozmowy z Oferentami w celu wyjaśnienia wątpliwości, dookreślenia warunków pozacenowych.

Ad. 3) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która będzie przedstawiać najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych warunków współpracy, gdzie cena będzie stanowiła najważniejsze kryterium. Najniższa wartość oferty nie gwarantuje, że oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
BRW zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w powyższym sposobie procedowania na każdym z etapów postępowania oraz do kwalifikacji Oferentów do dalszych etapów wg. własnego uznania zgodnie z interesem Grupy Kapitałowej BRW. Jednocześnie zapewniamy, że postępowanie ofertowe będzie prowadzone wg. najlepszych praktyk, z zachowaniem bezstronności, przejrzystości i poufności.

Oczekiwany Termin Płatności -60 dni

Koszt dostawy wliczona w cenę produktu

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.07.2019 | 14:20


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • BHP i higiena osobista

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii BHP i higiena osobista z ostatnich 10 dni.