Powrót

Sprzedaż olejów przepracowanych

» Opis zapytania

Data: 01.08.2019
Godzina rozpoczęcia aukcji: 10:00
Termin składania ofert: 26.07.2019 23:59

1. Warunkiem udziału w aukcji elektronicznej jest rejestracja konta na Platformie Marketplanet OnePlace (https://oneplace.marketplanet.pl) najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Ogłoszenia o opublikowanych aukcjach znajdują się na stronie https://oneplace.marketplanet.pl
Rejestracja oraz udział w aukcji są bezpłatne.

2. Warunkiem udziału jest wniesienie wadium zgodnie z wyznaczonym terminem składania ofert oraz przesłanie potwierdzenia wpłaty na następujący adres e-mail:
odpady@zwp.jsw.pl
Wysokość wadium: 5 000,00 PLN
Wadium należy wnieść w jednej z następujących form:
- w pieniądzu, tj. przelewem na adres: Jastrzębska Spółka Węglowa Zakład Wsparcia Produkcji ul. Towarowa 1 44-330 Jastrzębie – Zdrój, nr rachunku PKO BP S.A. nr konta 49 1020 2498 0000 8702 0443 8792 z dopiskiem „wadium aukcja nr 002/A/DGM/19”
- w gwarancji bankowej, w gwarancji ubezpieczeniowej,
- w poręczeniu bankowym

- Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej bez poręczenia bankowego uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli zostanie złożone w kasie Zakładu Wsparcia Produkcji JSW S.A. W przypadku składania oferty w formie papierowej kopię dowodu wniesienia wadium można załączyć do oferty.
Wadium zwraca się w tej samej formie w jakiej zostało wniesione.
Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 10 dni od daty zawarcia umowy lub daty unieważnienia postępowania.

3. Warunkiem dopuszczenia do aukcji jest przedłożenie przed aukcją:
- odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie
z ewidencji działalności gospodarczej, wydanego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed Ogłoszeniem aukcji elektronicznej,
-aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów (odzysk lub unieszkodliwianie) dla wszystkich rodzajów odpadów wymienionych w załączniku 1,
-dokument potwierdzający wpis do rejestru BDO w zakresie transportu odpadów dla wszystkich rodzajów odpadów wymienionych w załączniku 1,
-w przypadku zlecenia przez kupującego usługi transportu odpadów innemu podmiotowi prowadzącemu taka działalność
- Kupujący powinien posiadać i przesłać aktualne umowy(z wyłączeniem danych handlowych) zawarte z podmiotem/podmiotami, którzy prowadzą działalność w zakresie transportu odpadów oraz dokument potwierdzający wpis tego podmiotu do rejestru BDO dla wszystkich rodzajów odpadów wymienionych
w załączniku 1,
-wypełnionego pakietu

Warunkiem dopuszczenia Oferenta do aukcji jest złożenie wymaganych dokumentów oraz dokumentu potwierdzającego
wniesienie ustalonego wadium
-w formie papierowej na adres:
JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji
ul. Towarowa 1
44-330 Jastrzębie-Zdrój
W zaklejonej kopercie z dopisanym numerem aukcji.
Dopuszcza się przesłanie scanów ww. dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem tylko
w wersji PDF na następujący adres email: odpady@zwp.jsw.pl – w temacie proszę podać numer aukcji. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
Brak wymaganych dokumentów lub brak wniesienia wadium wyklucza Oferenta z przystąpienia do aukcji elektronicznej. Oferent związany jest ofertą do chwili zawarcia umowy lub unieważnienia aukcji, jednak nie krócej niż przez okres 60 dni.
Wszelkie oświadczenia przesłane w formie scanów powinny być dostarczone w wersji papierowej do Zamawiającego.
UWAGA: WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO AUKCJI JEST PRZESŁANIE OŚWIADCZEŃ I/LUB DOKUMENTÓW NA ADRES MAILOWY: odpady@zwp.jsw.pl LUB OSOBIŚCIE DO KANCELARII GŁÓWNEJ. BRAK STOSOWNYCH DOKUMENTÓW WYKLUCZA FIRMĘ Z DALSZEGO UCZESTNICTWA W AUKCJI.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.07.2019 | 23:59


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia
  • Paliwa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się