Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu na lata 2020-2029 dla lasów będących własnością osób fizycznych, wspólnot gruntowych i Powiatu Łukowskiego, położonych w granicach administracyjnych Powiatu Łukowskiego, w obrębach geodezyjnych Gminy Stoczek Łukowski i Miasta Stoczek Łukowski.

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu
i inwentaryzacji stanu lasu na lata 2020-2029 dla lasów będących własnością osób fizycznych, wspólnot gruntowych i Powiatu Łukowskiego, położonych w granicach administracyjnych Powiatu Łukowskiego, w obrębach geodezyjnych Gminy Stoczek Łukowski i Miasta Stoczek Łukowski, takich jak: Aleksandrówka, Błażejki, Borki, Celej, Guzówka, Jagodne, Jamielne, Jamielnik Kolonia, Januszówka, Jedlanka, Kamionka, Kapice, Kienkówka, Kisielsk, Łosieniec, Mizary, Nowa Prawda, Nowe Kobiałki, Nowy Jamielnik, Rosy, Róża Podgórna, Stara Prawda, Stara Róża, Stare Kobiałki, Stary Jamielnik, Szyszki, Toczyska, Turzec, Wiśniówka, Wola Kisielska, Wólka Poznańska, Wólka Różańska, Zabiele, Zgórznica, Ruda oraz Miasto Stoczek Łukowski.
Plany wykonywane będą dla kompleksów leśnych należących do osób fizycznych, wspólnot gruntowych oraz Powiatu Łukowskiego posiadających powierzchnię większą niż 10 ha. Dla lasów w kompleksach o powierzchni mniejszej niż 10 ha zostanie wykonana inwentaryzacja stanu lasu.
Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2008r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Lasy Łukowskie – kod obszaru PLB 060010 (Dz. U. z 2008r. Nr 198, poz.1226) część działek leśnych została wprowadzona w obszar Natura 2000 na następujących obrębach geodezyjnych: Aleksandrówka, Róża Podgórna, Jedlanka, Zgórznica.
Opracować należy również analizę wpływu realizacji zabiegów zaplanowanych w UPUL dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa z terenu Gminy Stoczek Łukowski oraz oddzielnie terenu Miasta Stoczek Łukowski na okres 2020–2029 na środowisko i formy ochrony lasu, zawierającą informację o których mowa w art.49 i art.51 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2018r. poz.2081).


Tereny leśne będące przedmiotem opracowań znajdują się na obszarze:

1. Gminy Stoczek Łukowski i posiadają powierzchnię ok. 2758,7462 ha
2. Miasta Stoczek Łukowski i posiadają powierzchnię ok. 78,9134 ha

W tym powierzchnia 964,38 ha wymagająca sporządzenia uproszonych planów urządzenia lasu, oraz powierzchnia 1873,2796 ha wymagająca sporządzenia inwentaryzacji stanu lasu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.07.2019 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Józefa Piłsudskiego 17
Łuków 21-400
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Powiat Łukowski
ul. Józefa Piłsudskiego 17
Łuków 21-400
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się