Dostawa drzew wraz z sadzeniem w ramach aplikacji wCOP drzewo na terenie miasta Katowice.

» Opis zapytania

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: dostawa drzew form naturalnych i piennych (w tym drzew w odmianach) o obwodzie pnia 12-14 cm mierzonym na wysokości 100 cm od nasady pnia dla drzew liściastych oraz wysokości minimum 1,5 m dla drzew iglastych wraz z ich posadzeniem na terenie miasta Katowice. Dokładny opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ
II. WARUNKI DOSTAWY I ODBIORU
1. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do lokalizacji wskazanych w harmonogramie prac.
2. Wykonawca dokona nasadzeń drzew w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie
z przekazanymi mapami po podpisaniu umowy.
3. Przedmiot zamówienia odebrany zostanie przez osobę/ osoby wskazane przez Zamawiającego. Dokonanie odbioru zostanie potwierdzone protokołem odbioru.
4. Koszty przewozu, rozładunku, ubezpieczenia na czas transportu, sadzenia, cła itp. ponosi Wykonawca.
III. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC:
1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie materiał roślinny i pomocniczy, narzędzia
i sprzęt niezbędny do realizacji umowy.
Wykonawca dokona nasadzeń drzew zgodnie z wykazem drzew ujętym w harmonogramie prac (pkt. XI).
1) Zamawiający dokona przeglądu gwarancyjnego nasadzonych drzew raz w roku w terminie uzgodnionym z Wykonawcą sporządzając notatkę służbową z przeglądu.
2) Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36-miesięcznej gwarancji na wykonane nasadzenia opisanej
w projekcie umowy (§9), stanowiącej Załącznik nr 1B do SIWZ.
3) Przez okres trwania gwarancji Wykonawca winien utrzymywać nasadzenia w dobrej kondycji z pełnym zachowaniem ich żywotności.
4) Zamawiający o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach w stosunku do nasadzeń objętych gwarancją poinformuje Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego ich usunięcia.
5) Wymiana drzew nastąpi na żądanie Zamawiającego i będzie podyktowane złym stanem fitosanitarnym poszczególnych drzew.Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.07.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Tadeusza Kościuszki 138
Katowice 40-523
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Produkty gospodarki leśnej

» Dane nabywcy

Zakład Zieleni Miejskiej
ul. Tadeusza Kościuszki 138
Katowice 40-523
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się