Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie leśnictw Pikule i Jakuby w Nadleśnictwie Janów Lubelski

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadleśnictwa Janów Lubelski w leśnictwie Pikule oraz Jakuby.
2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna wynikające z załączników 3 a, 3 b.
3. Szczegółowy opis prac (czynności) technologii wykonania oraz opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio w załącznikach 3 c.
4. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części :
Część I – Pozyskanie i zrywka drewna w leśnictwie Pikule;
Część II – Pozyskanie i zrywka drewna w leśnictwie Pikule i Jakuby:,

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie Części. Oferta złożona na daną Część musi obejmować cały zakres prac przewidzianych w SIWZ dla danej Części.
5. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny leśnictw Pikule oraz Jakuby w Nadleśnictwie Janów Lubelski.
6. Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji, kosztem zmniejszenia ilości prac w innej lokalizacji – w ramach wartości brutto przedmiotu zamówienia. Korekty dotyczyć będą prac wykonywanych na terenie właściwym dla prac ujętych w opisie przedmiotu zamówienia dotyczącym danej części. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia.
7. W przypadku obligatoryjnego wyłączenia pozycji z pozyskania w systemie maszynowym (pozyskanie drewna na pozycjach cięć na których niedopuszczalne jest wykorzystanie maszyn wielooperacyjnych) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. zmiany warunków, dla których powyższe czynności zostały ustalone, Zamawiający dopuszcza zmianę technologii pozyskania drewna. Uzasadnienie każdorazowo należy przedstawić Wykonawcy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.07.2019 | 13:00


» Lokalizacja

ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 35
Janów Lubelski 23-300
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Nadleśnictwo Janów Lubelski
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 35
Janów Lubelski 23-300
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się