Usługa w postaci wycinki drzew znajdujących się na terenie Szkoły Policji w Katowicach.

» Opis zapytania

Nazwa: Usługa w postaci wycinki drzew znajdujących się na terenie Szkoły Policji w Katowicach.
Opis: Zakres usługi usunięcia wytypowanych drzew obejmuje:
1.Wycinanie drzew wymienionych w Załączniku nr 1 w ilości 14 szt.;
2.Usunięcie pni poprzez frezowanie;
3.Pocięcie pozyskanych pni na odcinki długości 2,5 m (drewno średniowymiarowe) i długości 4,0 m (drewno wielowymiarowe) oraz ułożenie na wskazanym miejscu;
4.Wykonanie zrębkowania gałęzi i konarów pozostałych w wyniku wycinki;
5.Uprzątnięcie terenu (usunięcie wiórów po zrębkowaniu i zagrabienie przyległego terenu).
6.Po zakończeniu prac w postaci wycinki zgodnie z ww. zakresem powstały surowiec drzewny należy przekazać na stan magazynowy Nadleśnictwa Katowice, gdzie potwierdzeniem właściwie wykonanej usługi będzie protokół zdawczo-odbiorczy.
7.Zgodnie z decyzją nr 28/2019 wydaną przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska, przed rozpoczęciem prac związanych z wycinką drzew należy przeprowadzić oględziny terenu w celu wykluczenia występowania siedlisk gatunków chronionych. Na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183), w okresie lęgowym ptaków (1 marca – 15 października) zakazane jest usuwanie drzew, bez specjalnego zezwolenia, wydanego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Uzyskanie opinii ornitologa oraz wykluczenie obecności gatunków chronionych pozwoli na uniknięcie konsekwencji wynikających z niezastosowania się do przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.).
Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)

Opis i specyfikacja:

Usługa w postaci wycinki drzew znajdujących się na terenie Szkoły Policji w Katowicach.

Zakres usługi usunięcia wytypowanych drzew obejmuje:

1. Wycinanie drzew wymienionych w Załączniku nr 1 w ilości 14 szt.;

2.Usunięcie pni poprzez frezowanie;

3. Pocięcie pozyskanych pni na odcinki długości 2,5 m (drewno średniowymiarowe) i długości4,0 m (drewno wielowymiarowe) oraz ułożenie na wskazanym miejscu;

4. Wykonanie zrębkowania gałęzi i konarów pozostałych w wyniku wycinki;

5.Uprzątnięcie terenu (usunięcie wiórów po zrębkowaniu i zagrabienie przyległego terenu).

6. Po zakończeniu prac w postaci wycinki zgodnie z ww. zakresem powstały surowiec drzewny należy przekazać na stan magazynowy Nadleśnictwa Katowice, gdzie potwierdzeniem właściwie wykonanej usługi będzie protokół zdawczo-odbiorczy.

7. Zgodnie z decyzją nr 28/2019 wydaną przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska, przed rozpoczęciem prac związanych z wycinką drzew należy przeprowadzić oględziny terenu w celu wykluczenia występowania siedlisk gatunków chronionych.Na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183),w okresie lęgowym ptaków (1 marca – 15 października) zakazane jest usuwanie drzew, bez specjalnego zezwolenia, wydanego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Uzyskanie opinii ornitologa oraz wykluczenie obecności gatunków chronionych pozwoli na uniknięcie konsekwencji wynikających z niezastosowania się do przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.).

Możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w dniu 28 czerwca 2019 r.o godz. 9:00.

Celem wizji lokalnej jest określenie dostępności terenu wykonania ww. usługi, gdzie drzewa rosną na terenie ogrodzonym i usytuowane są w trudno dostępnym miejscu -brak możliwości położenia drzewa w całości, wycinka drzew metodą alpinistyczną bądź z podnośnika koszowego.

Termin wykonania prac w zakresie realizacji punktów od nr 1 do nr 5 - to 10lipiec 2019 r. Bezwzględny termin zakończenia wszystkich prac wraz z uzyskaniem niezbędnych dokumentów to 26 lipiec 2019 r. (o których mowa w pkt 6).

Wykonawca zobowiązuje się wykonać ww. czynności przy użyciu własnego sprzętu, urządzeń, środków oraz materiałów a ich koszty wliczone są w wynagrodzenie za usługę. Dojazd Wykonawcy do Zamawiającego nastąpi na jego koszt i ryzyko.Wykonawca oświadcza, iż znana jest mu specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz dysponuje wiedzą, środkami i materiałami niezbędnymi do wykonania zlecenia. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać zlecenie w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00. Oferent składając ofertę godzi się na warunki zawarte w niniejszym zapytaniu i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę. Jeżeli realizowane zamówienie będzie niezgodne ze specyfikacją z zapytania ofertowego Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z realizacji niniejszego zamówienia przez wskazanego Wykonawcę. W takiej sytuacji dokona wyboru kolejnego oferenta obciążając różnicą kosztów Wykonawcę, który usługi nie zrealizował. Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy. Zamawiający opublikuje za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus informację o wyniku.Zamówienia odbywają się wyłącznie za pomocą platformy zakupowej na stronie https://platformazakupowa.pl/.Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pani Ewelina Nobis tel. 32 606 94 72 oraz Pani Justyna Jamrozik, tel. 32 606 94 63, w godzinach8:00-15:00.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.07.2019 | 10:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem
  • Utrzymanie zieleni

» Dane nabywcy

Szkoła Policji w Katowicach


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się