Wykonanie nasadzeń kompensujących w ciągu dróg powiatowych Powiatu Puckiego oraz Powiatu Wejherowskiego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie nasadzeń kompensujących w ciągu dróg powiatowych Powiatu Wejherowskiego na terenie administrowanym przez Obwód Drogowy w Sławoszynie i w Wejherowie.”. Zamówienie obejmuje wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew na terenie Powiatu Puckiego oraz Powiatu Wejherowskiego w ciągu dróg powiatowych.

1. ZAKRES PRAC
ETAP I
1. zakup i dostawa drzew oraz pozostałych materiałów (ziemi urodzajnej, palików drewnianych, hydrożelu itp.)
2. wykopanie dołów około 20% głębszych i szerszych od bryły korzeniowej rośliny;
3. wywóz wykopanej ziemi z pozostawieniem ilości potrzebnej do przykrycia połowy wykopanych dołów;
4. zaprawienie dołów do połowy głębokości ziemią żyzną zmieszaną z hydrożelem i szczepionką mikoryzową;
5. sadzenie drzew zgodnie ze wskazaniem przedstawiciela Zamawiającego oraz z treścią decyzji wraz z mocowaniem drewnianych palików (2 sztuki, 3 sztuk – dla dróg na terenie miasta) w dole przed ustawieniem drzew;
6. przysypanie dołu resztą wykopanej gleby rodzimej z ubiciem gruntu wokół bryły, w celu
umożliwienia dopływu wody do korzeni z głębszych warstw;
7. wykonanie więzadeł taśmą drzew do palików – drogi zamiejskie,
wykonanie zabezpieczenia palików poprzeczkami poziomymi – drogi na terenie miasta, uformowania misek;
8. podlewanie, rozplantowanie i wywiezienie reszty wykopanej i niepotrzebnej ziemi poza
teren prowadzonych prac;
ETAP II
9. sporządzenie sprawozdań do każdej z wydanej przez wójta, burmistrza, prezydenta decyzji na wycinkę drzew; w treści sprawozdania winny być zawarte informacje: termin dokonania nasadzenia drzew, numer decyzji i data wydania, ilość drzew nasadzonych, gatunek drzew nasadzonych, numer drogi na której zostały dokonane nasadzenia, odcinek drogi, mapa z zaznaczoną lokalizacją nasadzonych drzew w skali 1:1000 lub 1:500;

ETAP III
10. pielęgnacja po posadzeniu prowadzona przez okres 36 miesięcy od dnia odbioru ostatecznego;
11. wymiana zamierających drzewek ( przedłużenie gwarancji);
12. sporządzenie sprawozdań do każdej z wydanej przez wójta, burmistrza, prezydenta decyzji na wycinkę drzew; po trzech latach po posadzeniu (odbioru robót) o stanie zachowania nasadzeń.

2. MATERIAŁY
2.1. Ziemia żyzna
Ziemia żyzna musi posiadać zdolności produkcji roślin, zasobna w składniki pokarmowe, której pożądane własności chemiczne i fizyczne zostały uzyskane poprzez odpowiednie zabiegi agrotechniczne właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój.
Ziemia w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki:
a) ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości. W czasie składowania winna być poddana zabiegom agrotechnicznym oraz wzbogacana nawozami.
b) ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
c) ziemia do sadzeń nie powinna zawierać więcej niż 25% iłu i nie więcej niż 70% piasku.
d) ziemia nie może być zasolona

2.2. Materiał nasadzeniowy
Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normami: PN-R-67023:1987,
PN-R-67022:1987 oraz właściwie oznaczone tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy.
Rośliny muszą być zgodne z drzewami podanymi w wykazie materiału roślinnego, posiadać cechy charakterystyczne dla odmiany oraz spełniać bez zastrzeżeń wymagania klienta dotyczące wielkości. Rośliny muszą być w dobrym stanie.
Niedopuszczalne jest zastosowanie drzew o słabej witalności np. wykazujących słabe rozwinięcie liści.
W przypadku stwierdzenia, że stan drzewa wykazuje cechy osłabienia, należy je wymienić w ciągu 2 miesięcy.

2.2.1 Bryła korzeniowa
1) Bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta, odpowiednio duża i nie uszkodzona.
2) Drzewa z bryłą korzeniową o obwodzie pnia do 12 cm muszą być co najmniej 2 razy przesadzane, od 12 cm obwodu co najmniej 3 razy przesadzane. Natomiast od obwodu pnia 25 cm,
1 m nad szyją korzeniową co najmniej 4 razy.
3) Dopuszczalne są drzewa z bryłą korzeniową w szytych donicach z juty lub w koszach z drutu niepowlekanego, ciasno ściągniętego. Niedopuszczalne są poważne deformacje bryły korzeniowej, jak również rośliny przesadzane mniej razy, niż przewiduje punkt 2. Niedopuszczalne są rozpadające się bryły korzeniowe.
4) Wielkość bryły korzeniowej musi być proporcjonalna do całkowitej wysokości drzewa lub obwodu na wysokości 1 m nad szyją korzeniową. Bryła korzeniowa musi być dobrze przerośnięta korzeniami, niedopuszczalne są drzewa z przyciętymi korzeniami powstałymi przed ostatnim przesadzaniem. Niedopuszczalne są drzewa z obciętymi podczas wykopywania korzeniami o średnicy większej niż 3 cm.
5) Korzenie nie mogą być zbite (sfilcowane).
6) Krzewy muszą posiadać dobrze wykształconą bryłę korzeniową.

2.2.2 Rośliny w kontenerach
1) Rośliny w kontenerach mogą być uprawiane w tym samym pojemniku nie dłużej niż przez dwa lata, a całkowity czas uprawiania drzew w kontenerach w ramach całego cyklu uprawiania nie może przekroczyć dwóch lat.
2) Wielkość kontenera musi być proporcjonalna do wielkości i gatunku rośliny.
3) Kontener musi być dobrze przerośnięty korzeniami.
4) Niedopuszczalne jest dostarczanie drzew sadzonych bezpośrednio przed wysyłką lub w takim okresie, że rośliny nie miały przed wysyłką możliwości zapuszczenia wystarczającej ilości korzeni w kontenerze.
Dopuszczalne są drzewa z bryłą korzeniową świeżo osadzone w kontenerach, jeżeli bryła jest zgodna z pkt 2.2.1 niniejszego opisu.
5) Niedopuszczalne są korzenie skręcone w spiralę w przypadku roślin uprawianych w kontenerach.

2.2.3 Pień, korona i pokrój roślin
1) Pnie drzew nie mogą mieć widocznych uszkodzeń związanych ze zwykłą interwencją ogrodniczą lub pogodą. Równie niedopuszczalne są rany na jakimkolwiek etapie gojenia spowodowane złą lub późną interwencją (na przykład późnym usunięciem bocznych pędów, zbyt silnych gałęzi lub bocznych pędów przy pniu). Niedopuszczalne są również jakiekolwiek inne świeże uszkodzenia gałęzi i pnia.
2) Wysokość pnia drzew okrągłych, zwisających lub szeroko rosnących odmian musi wynosić co najmniej 220 cm, niezależnie od obwodu. Kora drzewa nie może być zwiotczała lub zmarznięta.
3) Obwód pni drzew liściastych na wysokości 1 m musi zawierać się w przedziale 12 – 18 cm (wyjątek stanowią drzewa zawarte w załączniku nr 1 – wykaz drzew do nasadzeń, których obwód na wysokości 1 m określony jest innymi parametrami).
4) Drzewa muszą być proste i nie odbiegać w żadnym miejscu o więcej niż 5 cm od osi łączącej szyję korzeniową z koroną.
5) Kształt i charakter gałęzi korony musi być odpowiedni dla deklarowanej odmiany, wieku i wielkości drzewa.
6) Korona nie może mieć więcej niż jednego pędu głównego; pęd główny nie może być uszkodzony. Pęd główny musi tworzyć bezpośrednią kontynuację pnia. Wyjątkiem są odmiany rosnące naturalnie w sposób kulisty, szeroki lub zwisający.
7) Żadna z gałęzi nie może być w miejscu, gdzie wyrasta z pędu głównego, szersza niż pęd główny w tym samym miejscu.
8) Korona nie może mieć widlastych rozgałęzień (oprócz odmian, gdzie jest to naturalne - na przykład dęby, graby), grożących rozłamaniem korony w późniejszym wieku drzewa.
9) Korona drzewa o obwodzie pnia ponad 16 cm musi zawierać co najmniej 7 gałęzi (oprócz drzew, które się w młodym wieku rzadko rozgałęziają). Za gałąź nie można uznać pędu jednorocznego; gałęzie muszą mieć co najmniej dwa lata.
10) Jeżeli rośliny są dostarczane z liśćmi niedopuszczalne jest, aby wykazywały one objawy przeschnięcia (np. suche krawędzie liści.)
11) Zamawiający zastrzega sobie prawo do obejrzenia oraz rezerwacji drzew u Wykonawcy przed wykonaniem dostawy lub może żądać fotografii roślin.
13) Zamawiający zastrzega sobie, w przypadku uzasadnionych wątpliwości prawo w chwili odbioru dostawy poddać losowo 1% drzew (co najmniej jedno) kontroli jakości systemu korzeniowego, nawet jeśli będzie to oznaczać zniszczenie rośliny (np. celowe usunięcie gleby z korzeni drzewa z bryłą korzeniową lub w kontenerze). Zamawiający nie ma obowiązku zapłacić Wykonawcy za drzewo zniszczone w ten sposób.

2.2.4 Wady niedopuszczalne:
1) silne uszkodzenia mechaniczne drzew;
2) ślady żerowania szkodników;
3) oznaki chorobowe;
4) zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych;
5) martwice i pęknięcia kory z wyjątkiem typowych dla danego gatunku;
6) uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika bądź źle wykształcona korona;
7) uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej;
8) słaba witalność drzewa.
Do czasu wysadzenia drzewa powinny być ocienione, osłonięte od wiatru i zabezpieczone przed wyschnięciem.

2.3. Materiały dodatkowe
Paliki drewniane – konieczne do umocowania drzew sadzonych w ilości odpowiedniej według wymagań. Paliki powinny być o średnicy 8 cm i długości od 2,0 m do 2,5 m w zależności od wysokości danego drzewa. Wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa co najmniej wysokości pnia posadzonego drzewa.
Wiązadła – taśma parciana elastyczna o szerokości min. 2 cm, zastosowana w celu zabezpieczenia i stabilizacji nasadzonego materiału z palikiem na działanie wiejących wiatrów.
Hydrożel i szczepionka mikoryzowa wg wskazań producenta.

3. SPRZĘT

Wykonawca przystępujący do wykonania nasadzeń drzew powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
1) łopaty, grabie, taczki, sekatory do przycinania ewentualnych pędów korzeniowych;
2) sprzęt do podlewania roślin (np. beczkowozy, węże, wiadra);
3) samochody do przewozu materiału roślinnego, ziemi urodzajnej, urobku i zanieczyszczeń;
4) sprzęt do wykopania dołów pod nasadzenia (koparko – ładowarki, wiertła, itp.);
5) dobry sprzęt ogrodniczy do mocowania wiązadeł drzewek do palików.

4. TRANSPORT

Transport materiałów do wykonania nasadzeń może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. Szczególną uwagę podczas transportu należy zwrócić na zabezpieczenie systemu korzeniowego i pędów przed uszkodzeniem, przesuszeniem bądź przemarznięciem.
Drzewa muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach. Drzewa po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i nie przewiewnym, a w razie suszy podlewać.
W okresie wysokich temperatur przewóz powinien być w miarę możliwości dokonywany nocą.

5. WYKONANIE PRAC

5.1. Wymagania wraz z opisem sadzenia drzew
1) podczas wykopywania dołów nie wolno mieszać ziemi urodzajnej z podglebiem, należy usypywać je na osobne miejsca;
2) doły pod drzewa powinny być wykonane przed przywiezieniem materiału roślinnego;
3) ściany dołu wykopanego pod drzewo nie mogą być gładkie, jeżeli dół wykonany był za pomocą koparki, jego ściany należy dodatkowo spulchnić szpadlem lub kilofem (by ułatwić młodym korzeniom roślin przerastanie gruntu rodzimego);
4) roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się na głębokości takiej samej bądź do 5cm głębiej jak rosła w szkółce/w pojemnikach (zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój);
5) system korzeniowy należy przenosić z podłożem, w którym rosła roślina i starannie opakować odpowiednim materiałem;
6) należy zwrócić szczególną uwagę na korzenie okręcające się wokół szyjki korzeniowej, korzenie takie należy bezwzględnie usuwać;
7) korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć;
8) po umieszczeniu rośliny w dole korzenie należy równomiernie zasypać sypką ziemią żyzną zmieszaną z hydrożelem oraz szczepionką mikoryzową;
9) do połowy wysokości dołu należy nasypać warstwę ziemi żyznej, w dole umieścić paliki drewniane, następnie zasypać ziemią z wykopu i przydeptać;
10) po posadzeniu drzewo należy obficie i skutecznie podlać dawką ok. 20 l/drzewo;
11) drzewa liściaste należy umocować za pomocą palików drewnianych i taśmy parcianej, bezpośrednie mocowanie należy wykonać pod koroną drzewa;
12) przy mocno przesuszonych bryłach należy zanurzyć na kilka minut w wodzie jeżeli nie ma możliwości natychmiastowego posadzenia, należy pozostawić bryłę w wilgotnej ziemi w zacienionym miejscu (nie narażając na bezpośrednie słońce i wysychanie bryły);
13) czas pomiędzy wykopaniem materiału roślinnego, a jego posadzeniem powinien być skrócony do minimum.
14) W przypadku niespełnienia warunków zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, bez jakichkolwiek roszczeń wynikających z tego dla Wykonawcy.
15) W punktach nie określonych w niniejszym dokumencie wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w pełni normy polskich szkółkarzy.
Drzewa będą sadzone na terenie Powiatu Wejherowskiego według wskazań Kierowników Obwodów Drogowych.

6. PIELĘGNACJA PO POSADZENIU

Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu 36 miesięcy po odbiorze ostatecznym bez wad) polega na:
1) podlewaniu (w okresie niekorzystnych warunków atmosferycznych związanych z długim okresem suszy);
2) usuwaniu odrostów korzeniowych;
3) wymianie drzew uschniętych , uszkodzonych lub o słabej żywotności;
4) wymianie zniszczonych palików i wiązadeł;
5) przycięciu złamanych i chorych gałęzi (cięcia pielęgnacyjne).

7. KONTROLA ROBÓT PRZY ODBIORZE I W TRAKCIE GWARANCJI DOTYCZY:

1) odbioru częściowego dołów – przed zaprawieniem dołów ziemią urodzajną (zmieszaną z hydrożelem i szczepionką mikoryzową); należy zgłosić inwestorowi ich wykonanie;
2) odbioru materiału roślinnego przed posadzeniem;
3) zgodności posadzonych gatunków i odmian z tabelą nasadzeń;
4) prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pnia drzewa;
5) jakości posadzonego materiału roślinnego;
6) częstotliwości i jakości zabiegów pielęgnacyjnych.
Odbiór nastąpi po wykonaniu całości wykonanych prac, zgodnie z kosztorysem ofertowym po uprzednim pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę. Zasady i warunki odbiorów określone będą w umowie.

8. OBMIAR PRAC

Jednostką obmiarową jest ilość sztuk nasadzonych drzew.
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa obejmuje:
1) prace przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołków;
2) dostarczenie materiału roślinnego;
3) pielęgnację posadzonych drzew po posadzeniu w okresie gwarancji;
4) wykonanie sprawozdań z nasadzeń;
5) wykonanie sprawozdań o stanie drzew po okresie pielęgnacji.;
5) wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.

9. WARUNKI PŁATNOŚCI

Podstawą do rozliczenia będzie kosztorys ofertowy i protokoły odbioru prac poszczególnych etapów. Płatności będą dokonywane w trzech etapach tj.:
etap I - 50% wartości zamówienia – po dokonaniu nasadzeń;
etap II - 25% wartości zamówienia – po wykonaniu sprawozdań dotyczących terminu dokonania nasadzenia drzew, ilość drzew nasadzonych, gatunku drzew nasadzonych, numerze drogi na której zostały dokonane nasadzenia;
etap III - 25% wartości zamówienia - po dokonaniu pielęgnacji oraz wykonaniu sprawozdań o stanie zachowania nasadzeń.
Warunki płatności określone będą w umowie.

10. TERMIN WYKONANIA PRAC
ETAP I - 90 dni od podpisania umowy
ETAP II - 110 dni od dnia podpisania umowy
ETAP III - 3 lata od daty odbioru robót – etapu I.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.07.2019 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Pucka 11
Wejherowo 84-200
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie
ul. Pucka 11
Wejherowo 84-200
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się