Dostawa i montaż wyposażenia kuchni w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krzepicach.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia kuchni w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krzepicach., wraz z wszelkimi kosztami, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności z kosztami: dostarczenia, załadunku, rozładunku, montażu, wypakowania sprzętu i sprawdzenia funkcjonalności sprzętu ( pierwsze uruchomienie), gwarancją jakości na dostarczony towar ( wraz z dostawą Wykonawca przedłoży karty gwarancyjne).
2. Wyposażenie kuchni w urządzenia kuchenne wraz montażem i uruchomieniem wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w wykazie wyposażenia- Zał. Nr 7 do SIWZ.
3. Wszystkie powierzchnie produkcyjne wyposażenia ( urządzenia, stoły, stoły ze zlewami) mające bezpośredni kontakt z żywnością powinny być łatwe do mycia i utrzymania czystości. Powinny być wykonane z gładkich materiałów nie wchodzących w reakcje ze składnikami żywności.
4. Zakres zamówienia obejmuje m.in.:
a) dostawę wyposażenia do miejsca montażu;
b) montaż i rozmieszczenie w miejscu użytkowania;
c) podłączenie urządzeń do niezbędnych mediów;
d) uruchomienie (podłączenie i wykonanie prób rozruchowych) i przekazanie wyposażenia do odbioru;
e) przeszkolenie osób w celu prawidłowego użytkowania w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
5. Minimalny okres na jaki Wykonawca udzieli gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia wynosi 2 lata.
6. Wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia musi odpowiadać wymaganiom ogólnym określonym w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającego dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz. Urz. UE L 338 z 13.11.2004, str.4 oraz Dz. Urz. UE L 188 z 18.07.2009, str.14) oraz:
a) posiadać deklarację CE , jeżeli stanowi materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością;
b) być fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich;
c) posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania sporządzone w języku polskim;
d) posiadać okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż 2 lata.
7. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu SIWZ i załącznikach do SIWZ zostały wskazane do opisu asortymentu znaki towarowe lub pochodzenie – wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrażenie „typu”/”równoważne”, co oznacza, że oferowany asortyment ma posiadać parametry (techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe) takie same lub lepsze od opisanych.
8. Zamawiający zaleca Wykonawcom wizję lokalną w miejscu montażu wyposażenia kuchni, w celu zapoznania się z warunkami włączenia do mediów (zasilanie elektryczne, woda, ścieki, gaz).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.07.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże
  • Akcesoria kuchenne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się