wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy maszyn i sprzętu czyszczącego dla obiektu dydaktycznego, dotyczących realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE /Budowa kompleksu Paderevianum II UJ szansą na wzmocnienie potencjału edukacyjnego regionu - etap I/, dla UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/100/2015

» Opis zapytania

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy maszyn i sprzętu czyszczącego dla obiektu dydaktycznego, dotyczących realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE /Budowa kompleksu Paderevianum II UJ szansą na wzmocnienie potencjału edukacyjnego regionu - etap I/, w związku z budową obiektów położonych przy ul. Krupniczej, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

1.1. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

1.1.1 Maszyna czyszcząca - szorowarka - 2 sztuki,

1.1.2 Rozrzutnik piasku i soli - 1 sztuka,

1.1.3 Zamiatarka ręczna - 1 sztuka,

1.1.4 Wózek serwisowy - sprzątający mały - 8 sztuk wraz z mopami - 8 sztuk,

1.1.5 Odkurzacz do zanieczyszczeń suchych - 6 sztuk,

1.1.6 Odkurzacz piorący - 1 sztuka,

1.1.7 Zamiatarka spalinowa - 1 sztuka.

1.2. Zakres zamówienia obejmuje dostawę, wyładunek, uruchomienie, instruktaż 5 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, i usługi gwarancyjne, oraz przeglądy i usuwanie wad oraz naprawę dostarczonych maszyn i sprzętu w okresie gwarancji.

1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający parametry i wymagania techniczno-funkcjonalne, bądź ich maksymalne lub minimalne zakresy lub inne niezbędne cechy, opisany jest w pkt 3)10. SIWZ.

2. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie i z uwzględnieniem jego zapisów, czyli do 1 miesiąca, liczonym od daty udzielenia zamówienia, tj. podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 10 czerwca 2015r.

3. Wykonawca musi dołączyć do oferty obliczenie ceny ryczałtowej oferty wyliczonej w oparciu o indywidualną kalkulację z podaniem cen jednostkowych określonych urządzeń i/lub elementów, odpowiednio do wzoru tabelarycznego zawartego w Załączniku nr 3 do formularza oferty, niezbędnych dla realizacji zamówienia, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów niniejszej SIWZ oraz doświadczenia zawodowego Wykonawcy.

4. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego opis techniczny i/lub funkcjonalny, katalog lub karty katalogowe producenta/ów potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów, (wskazujące w szczególności oferowany typ, rodzaj, model, producenta, numer katalogowy, charakterystykę produktu i inne istotne), pozwalające na ocenę zgodności oferowanych produktów, ich elementów i wyposażenia oraz ich parametrów z wymaganiami SIWZ (dopuszcza się angielskojęzyczną wersję niniejszych dokumentów).

5. Wykonawca musi zaoferować co najmniej 24 miesięczny okres gwarancji i rękojmi dla całości przedmiotu zamówienia, z wyłączeniem mopów. Gwarancja i rękojmia będzie liczona od dnia następnego po dacie odbioru przedmiotu zamówienia. Gwarancja i rękojmia obejmuje między innymi nieodpłatną (wliczoną w cenę oferty) naprawę oraz ewentualną konserwację wynikającą z warunków gwarancji producenta/ów w okresie gwarancyjnym i rękojmi realizowaną w miejscu użytkowania, przez osoby lub podmioty posiadające stosowną autoryzację producenta/ów.

6. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia), przy czym niedopuszczalnym jest podzlecanie prac przez podwykonawców dla kolejnych podwykonawców.

7. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy, stanowiący integralną część SIWZ.

8. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.04.2015 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże
  • Maszyny, urządzenia i części do maszyn komunalnych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się