Dostawa wkładki elastycznej M60 KPL sprzęgła do podajnika węgla

» Opis zapytania

TAURON Wytwarzanie S.A. - Biuro Zamówień i Umów - zaprasza do złożenia oferty na dostawę:
WKŁADKA ELASTYCZNA M60 KPL SPRZĘGŁO TOP-M60 w ilości 2 kompletów.

Właścicielem dokumentacji jest firma :

Techniczna Obsługa Przedsiębiorstw
MARKO Sp. z o.o
ul. Wolnego 12, 40-857 Katowice.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia kolejnej rundy zapytania, prosimy o złożenie oferty ostatecznej z uwzględnieniem rabatu cenowego na oferowaną wkładkę sprzęgła.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na produkt równoważny
Za produkt równoważny należy rozumieć produkt o takich samych wymiarach i parametrach technicznych jak produkt oryginalny, spełniający funkcje identyczne jak produkt oryginalny, a jakość wykonania i materiały są nie gorsze niż wynikające z dokumentacji wskazanej przez Zamawiającego oraz są zgodne z aktualną wiedzą techniczną.

W przypadku zaoferowania produktu równoważnego Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego i złożyć w tym celu dwa rodzaje dokumentów:
- wypełnione i podpisane Oświadczenie o produkcie równoważnym (Załącznik nr 1 w zakładce Dokumenty)
- opis oferowanego produktu równoważnego lub dokumentację (np. karty materiałowe, opis techniczny, rysunki), potwierdzające zbieżność cech fizycznych, zastosowanych materiałów i parametrów przedmiotu oferty.

1. Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP – TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie, 43-603 Jaworzno, ul. Promienna 51 wg. Incoterms 2010,
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
- warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania faktury,
- Oferent składając ofertę gwarantuje niezmienność cen niezależnie od zamawianej ilości,
- minimalny, wymagany okres gwarancji: 12 miesięcy od daty montażu,
- towar musi być fabrycznie nowy,
- wraz z dostawą wymagana dokumentacja - Świadectwo Wytwórcy lub Deklaracja Zgodności dla produktu równoważnego, opis i rysunek produktu równoważnego.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych przez Zamawiającego w opisie zapytania.

2. Proponowane kryteria należy określić potwierdzeniem poprzez wybór z listy rozwijalnej formularza elektronicznego według podanej opcji.

3. Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto dla danej pozycji na którą składana jest oferta, na jej podstawie system przelicza łączną wartość złożonej oferty dla danej pozycji.
Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana na podstawie kryterium: cena - 100%.

4.Zastrzezenia Zamawiającego:
4.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
4.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie Zapytania elektronicznego Rfx lub aukcji elektronicznej.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie fax-u lub e-maila. Oferty należy składać tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy.

6. W zakładce dokumenty znajduje się następujące załączniki
- Załącznik nr 1 Oświadczenie o produkcie równoważnym

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.06.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Materiały eksploatacyjne do maszyn, urządzeń

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się