464/A/WZZ/19 - Lina wyciągowa nośna Ø62 z/z wg PN-G/46602 – 1 x 1120mb – szyb III przedział wschodni KWK Pniówek

» Opis zapytania
Wartość wadium: 11000
Warunki dopuszczenia do aukcji (pkt 17.III): -formularz ofertowy, stanowiący załącznik do Ogłoszenia,
-dokumenty wskazane w Specyfikacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 2,
-potwierdzenie wniesienia wadium.
Adnotacja do pkt. 17 (III podpunkt), informacja o wadium: null

Typ aukcji: jap
Informacja dodatkowa (aukcje dzielone): -formularz ofertowy, stanowiący załącznik do Ogłoszenia,
-dokumenty wskazane w Specyfikacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 2,
-potwierdzenie wniesienia wadium.
Osoba zajmująca się blokadą wierzytelności: W przypadku składania oświadczenia w formie elektronicznej Oferent wysyła podpisane oświadczenie na wskazane
adresy e-mail: dsiedlaczek@jsw.pl, btemich@jsw.pl oraz bwolak@jsw.pl Osobami zajmującymi się blokadą
wierzytelności z ramienia CUW JSW S.A. są: Pani Dorota Siedlaczek nr tel. 32 756 4882, Pani Bożena Temich nr tel.
32 756 4716 oraz Pani Barbara Wolak nr tel. 32 756 4739.
Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą:
Wymagane dokumenty i oświadczenia wraz z ofertą: „Regulamin określający sposób Postępowania Przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. nieobjęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych” - Uchwała Zarządu JSW S.A. 270/IX/2019 z dnia 10.04.2019 r.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.06.2019 | 23:59


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Przemysł wydobywczy

» Dane nabywcy

Organizator: Jastrzębska Spółka Węglowa SA


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się