Obsługa polowań zbiorowych w 2019 roku

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki łowieckiej obejmujące prace z zakresu obsługi polowań zbiorowych na terenie obwodów łowieckich OHZ Nadleśnictwa Bytnica:
a) Przyjazd na miejsce zbiórki w określonych terminach i godzinie wyznaczonej przez prowadzącego polowanie ( w zależności od obwodu łowieckiego na którym będzie organizowane polowanie – miejsce zbiórki przy leśniczówce ds. łowieckich Gryżyna lub Smolary Bytnickie), przekazanie dla prowadzącego polowanie listy osób biorących udział w polowaniu w charakterze naganiaczy, kierowcy oraz ilość psów.

b) Zapewnienie osób do udziału w polowaniu w charakterze naganiaczy oraz psów;
• W przypadku 6-12 myśliwych zapewnienie co najmniej: 6 naganiaczy i 6 psów
• W przypadku 13-18 myśliwych zapewnienie co najmniej: 7 naganiaczy i 7 psów
Za zatrudnienie naganiaczy i ich aktualne badania lekarskie odpowiedzialny jest
Wykonawca usługi, przed każdym polowaniem Wykonawca zobowiązany jest to przedstawienia w formie pisemnej właściwemu leśniczemu ds. łowieckich imiennej listy naganiaczy biorących udział w polowaniu, osoby pracujące w nagance winny zostać zaopatrzone w jaskrawe elementy odzieży koloru pomarańczowego tj. specjalne kurtki (kamizelki) z elementami odblaskowymi, w zależności od panujących warunków atmosferycznych naganiacze powinni być zaopatrzeni w odpowiednią odzież i obuwie ochronne.
Do obowiązków naganki należy w szczególności: patroszenie upolowanej zwierzyny zgodnie z zasadami bioasekuracji w związku z zapobieganiem wirusa AFS. Ściąganie do miejsca załadunku oraz załadunek ubitej zwierzyny na środek transportu, rozładunek na pokocie oraz w punkcie skupu wraz z pomocą przy ważeniu; informowanie prowadzącego polowanie o wszelkich przypadkach odnalezienia podczas poszczególnych pędzeń padłej lub rannej zwierzyny.
Warunkiem dopuszczenia psów do polowania jest okazanie prowadzącemu polowanie aktualnego zaświadczenia o szczepieniu psów przeciwko wściekliźnie.
W przypadku uszkodzenia, zranienia psa w trakcie polowania przez zwierzynę koszty obsługi weterynaryjnej ponosi Wykonawca usługi.

c) Zapewnienie transportu dla myśliwych, osób towarzszących oraz prowadzącego polowanie i pomocników:
- w przypadku 6-12 myśliwych zapewnienie: 2 samochodów do transportu myśliwych i osób towarzyszących
- w przypadku 13-18 myśliwych zapewnienie: 3 samochodów do transportu myśliwych i osób towarzyszących,
Środki do transportu dla myśliwych winny być przystosowane do jazdy w terenie, powinny posiadać aktualne przeglądy techniczne pojazdów, ubezpieczenie, zapewniać bezpieczeństwo i komfort przewożonych osób, winny być zaopatrzone w gaśnicę, apteczkę oraz przydatny sprzęt w momencie wyciągnięcia drugiego pojazdu (linki, haki itp.)

d) Zapewnienie 1 samochodu do transportu naganki i psów
Środek do transportu dla naganki: powinien być przystosowany do przewożenia minimum 8 osób (naganiaczy), powinien posiadać aktualne przeglądy techniczne i ubezpieczenie oraz zapewnić bezpieczeństwo przewożonych osób. W skład naganki z ramienia Zamawiającego mogą wchodzić dodatkowo 2 osoby i 2 psy.

e) Zapewnienie 1 pojazdu do transportu pozyskanej zwierzyny
Środek do transportu zwierzyny (karawan): jest to pojazd do przewozu tusz ubitej zwierzyny zapewniający zawieszenie wypatroszonej tuszy celem przestudzenia i nie dopuszczenia do zaparzenia się. Karawan winien być zaopatrzony w pojemnik na narogi oraz pojemnik z wodą do umycia rąk. Spełniać warunki do bioasekuracji w związku z zapobieganiem wirusa ASF.

f) Prowadzący polowanie działając z ramienia Zamawiającego wydaje polecenia związane z wykonywaniem niezbędnych zadań związanych z prawidłowym i sprawnym przebiegiem polowania określonych w zamówieniu.

g) Odbiór prac nastąpi poprzez sporządzenie protokołu z polowania stanowiącego odbioru prac oraz zweryfikowanie prawidłowości przebiegu polowania przez Prowadzącego polowanie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.06.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Bytnica 160
Bytnica 66-630
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z łowiectwem

» Dane nabywcy

Nadleśnictwo Bytnica
Bytnica 160
Bytnica 66-630
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się