Świadczenie usług telefonii mobilnej oraz dostawa łącza stałego z dostępem do Internetu na rzecz NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM – 2 części

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest:

a) w zakresie Części nr 1 - Świadczenie usług telekomunikacyjnych technologii mobilnej:

świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w ramach telefonii komórkowej GSM na terenie kraju i zagranicy, wraz z dostawą, instalacją i uruchomieniem urządzeń do transmisji danych – 3 routerów w najnowszej dostępnej technologii mobilnej z wbudowanym gniazdem SIM oraz wbudowanym WIFI, wraz z kartami SIM. Routery muszą umożliwiać wykorzystanie transmisji danych z limitem 50 GB miesięcznie przy transmisji LTE i wyższej, gdzie po wykorzystaniu limitu transmisji danych zostanie ona zwolniona do szybkości 3G i nie będzie dodatkowo taryfikowana. Routery muszą posiadać w zestawie antenę zewnętrzną w celu wzmocnienia zasięgu sieci operatora. W ramach świadczonych usług telekomunikacyjnych Wykonawca zapewni między innymi przejęcie aktualnie wykorzystywanych przez Zamawiającego numerów telefonów komórkowych, dostarczenie kart SIM w ilości 100 szt. z przypisanymi numerami telefonów + 10 szt. zapasowych, uruchomienie nowych aktywacji, łączność głosową, tekstową (SMS), MMS i video oraz mobilny dostęp do Internetu.

b) w zakresie Części nr 2 - Dostawa łącza stałego z dostępem do Internetu:

Dostarczenie, uruchomienie i świadczenie na terenie NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM usługi dostępu do Internetu dwoma niezależnymi technologiami, światłowodową i bezprzewodową, całkowicie niezależnymi trasami wychodzącymi z dwóch odrębnych węzłów. Zamawiający dopuszcza doprowadzenie dwóch niezależnych łącz technologią światłowodową, pod warunkiem poprowadzenia okablowania światłowodowego całkowicie niezależnymi trasami wychodzącymi z dwóch odrębnych węzłów. Zamawiający wymaga dostarczenia mapy tras wykorzystywanego okablowania. Obydwa łącza musza być zakończone po stronie Zamawiającego złączem RJ 45 o przepustowości 1000MBitów/s. Zamawiający będzie traktował łącza jako podstawowe i zapasowe, w związku z czym wymaga aby łącze podstawowe posiadało przepustowość 1000 MBitów/s a zapasowe minimum 50 MBitów/s. Zamawiający wymaga, aby na czas korzystania z usługi zostały dostarczone dwa routery realizujące połączenie dwóch łączy symetrycznych za pośrednictwem protokołu BGP lub innego. Routery dostarczone przez Wykonawcę musza gwarantować wymaganą przepustowość oraz kierować ruch przez łącze o wyższej przepustowości (podstawowe), a w sytuacji braku możliwości realizacji połączenia automatyczne przełączenie na łącze o niższej przepustowości (zapasowe).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie każdej z części, minimalne wymagania techniczne oraz wymagania dotyczące wykonania zamówienia opisane są w Załączniku A do SIWZ - Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia.

2.Zamawiający wymaga realizacji zamówienia przez okres 36 miesięcy od daty podpisania umowy lub do czasu wykorzystania określonej w umowie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy jeśli nastąpi to przed upływem owych 36 miesięcy, przy czym Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

3. Usługi będące przedmiotem niniejszego zamówienia muszą być świadczone zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, tj. ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018, poz. 1954 z późn. zm.) wraz przepisami wykonawczymi.

4. Dostarczony sprzęt powinien być fabrycznie nowy a data produkcji nie może być wcześniejsza niż 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.

5. Wszystkie urządzenia zamówione w liczbie większej niż 1 sztuka muszą być takie same pod względem producenta/modelu/wyposażenia/koloru, muszą być wzajemnie kompatybilne i zapewniać zamienność technologiczną.

6. Dostarczone urządzenia muszą być dostarczone w stanie wolnym od wad technicznych, prawnych i formalnych przeszkód do udzielenia gwarancji i aktualizacji.

7. Urządzenia po dostarczeniu powinny być przez Wykonawcę zainstalowane i uruchomione w siedzibie Zamawiającego, zgodnie z jego zaleceniami.

8. Całość dostawy musi pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji.

9. Wykonawcom zainteresowanym wzięciem udziału w niniejszym postępowaniu Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej we wzajemnie uzgodnionym terminie. Przeprowadzenie wizji lokalnej ma na celu dokonanie pomiarów pokrycia zasięgiem i jest istotne ze względu na specyfikę ekranowania budynków w siedzibie Zamawiającego.
Brak dokonania wizji lokalnej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku rzetelnego świadczenia usług.
Z przeprowadzonej wizji lokalnej zostanie sporządzony protokół podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ.
W przypadku zastrzeżeń wniesionych przez Wykonawcę do protokołu, Zamawiający określi swoje stanowisko w kwestii wniesionych zastrzeżeń i niezwłocznie upubliczni je wszystkim Wykonawcom na swojej stronie internetowej.

10. Instalacja stacji bazowej lub wzmacniaczy sygnału musi spełniać wymogi bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy oraz ochrony środowiska, co zostanie potwierdzone niezależnym sprawozdaniem z pomiarów pola elektromagnetycznego. Sprawozdanie musi zostać sporządzone przez podmiot posiadający stosowne uprawnienia i certyfikat wystawiony przez Polskie Centrum Akredytacji przy użyciu urządzeń pomiarowych posiadających aktualny certyfikat wzorcowania nie starszy niż 4 lata. Koszty przygotowania sprawozdania ponosi Wykonawca i należy je uwzględnić w cenie oferty.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.06.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi internetowe i telefoniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.