Przebudowa drogi gminnej nr 040155C relacji Szynych – wał Wisły

» Opis zapytania

1. Droga gminna jest drogą dojazdową obsługuje głównie ruch dojazdowy do gospodarstw rolnych zlokalizowanych wzdłuż drogi oraz ruch pojazdów uprzywilejowanych związanych z obsługą i utrzymaniem wału.
Wzdłuż drogi gminnej od strony drogi powiatowej po stronie prawej (na odcinku 0,00 do 105m) oraz po lewej stronie (na odcinku 195m do 350m) funkcjonuje rów melioracyjny. Połączenia wskazanych długości rowów wykonane są z kanalizacji deszczowej. Droga gminna jest nieoświetlona. Istniejąca droga nie posiada odwodnienia powierzchniowego ani wgłębnego. Nie ma na całości rowów przydrożnych, nie ma normatywnych spadków poprzecznych i podłużnych.
2. Stan projektowany.
Klasa drogi D
Kategoria ruchu KR-1
Prędkość projektowa przebudowywanych dróg 30 Km/h
Początek projektowanej przebudowy drogi 40155C założono na końcu nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej 1350C to jest w 6,00m od krawędzi jezdni drogi powiatowej. Początek kilometrażu (km 0+000) znajduje się na końcu zjazdu z drogi powiatowej. Koniec zakresu przebudowy dróg znajduje się na granicy działki wału przeciw powodziowego. Szerokość wzmocnienia drogi gminnej projektuje się:
a) na początkowym odcinku – do km 0+160,00 jako 5,0m nawierzchni bitumicznej, wraz z 0,75m poboczami utwardzonymi
b) na odcinku – od km 0+180,00 jako 3,50m nawierzchni bitumicznej, wraz z 0,75m poboczami utwardzonymi
Wyokrąglenia na skrzyżowaniu z drogą powiatową przebudowywaną w 2016 roku pozostają bez zmian.
3. Konstrukcja
Skrzyżowanie z drogą powiatową: Na jezdni drogi powiatowej nie przewiduje się wymiany nawierzchni bitumicznej. Zakłada się dowiązanie do jezdni powiatowej z drogą gminną. Zaprojektowano wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm. Warstwa wiążąca jako podbudowa bitumiczna z betonu asfaltowego AC22P gr. 4cm. Zaprojektowano podbudowę z kruszywa łamanego 0/31,5mm –grub. 15 cm. Projektuje się usunięcie przerośniętej i niepielęgnowanej darniny znajdującej się w granicach pasa drogowego. Po wyprofilowaniu poboczy i skarp projektuje się obsianie ich trawą.
4. Zakres robót i kolejność realizacji:
- ustawienie oznakowania tymczasowego,
- roboty pomiarowe,
- roboty rozbiórkowe,
- usunięcie zadarnionego humusu,
- likwidacja kolizji z urządzeniami infrastruktury podziemnej poprzez montaż rur osłonowych,
- roboty ziemne,
- wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni,
- ustawienie oznakowania stałego,
-regulacja rowów melioracyjnych
- plantowanie i obsianie trawą,
- roboty porządkowe,
- zdjęcie oznakowania tymczasowego.
- inwentaryzacja powykonawcza,
5. Szczegółowy opis oraz zakres przedmiotu zamówienia zawarty został w projekcie budowlanym - wykonawczym, SST, przedmiarach, uzgodnieniach oraz w pozostałej dokumentacji będącej załącznikami do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.06.2019 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się