Świadczenie usług schronienia wraz z wyżywieniem dla osób bezdomnych, o których mowa w art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

» Opis zapytania

4.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi schronienia wraz z wyżywieniem (3 posiłki dziennie: śniadanie, gorący posiłek, kolacja dla każdej uprawnionej osoby) dla osób bezdomnych, o których mowa w art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1508) oraz świadczenie usługi schronienia wraz z usługami opiekuńczymi i wyżywieniem (3 posiłki dziennie: śniadanie, gorący posiłek, kolacja dla każdej uprawnionej osoby) dla osób bezdomnych, o których mowa w art. 101 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 48 oraz art. 48a ustawy o pomocy społecznej, w lokalu będącym w wyłącznej i swobodnej dyspozycji Wykonawcy.
Świadczone usługi powinny spełniać standardy określone w Załączniku nr 2 oraz Załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r., poz. 896), z zastrzeżeniem treści art. 4 ustawy z dnia 8 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U., poz. 700).

Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania objęte jest głównym kodem CPV:
85.31.10.00-2 – Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe

4.2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 zadania.
Zadanie 1
Świadczenie usługi schronienia wraz z wyżywieniem dla osób bezdomnych, o których mowa w art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
45 osób 366 dni
Zadanie 2
Świadczenie usługi schronienia wraz z usługami opiekuńczymi i wyżywieniem dla osób bezdomnych, o których mowa w art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
8 osób 366 dni

4.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia przewidywanej średniej dziennej liczby osób uprawnionych objętych schronieniem w zakresie +10%, - 10%.
4.4. Wykonawcy będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia wyłącznie za faktycznie spędzone dni w ośrodku wsparcia w ramach schronienia, zgodnie z miesięczną ewidencją osób uprawnionych będącą podstawą rozliczenia.

5. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
5.1. Zadanie 1: Świadczenie usługi schronienia wraz z wyżywieniem (3 posiłki dziennie: śniadanie, gorący posiłek, kolacja dla każdej uprawnionej osoby) dla 45 osób bezdomnych, o których mowa w art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Minimalny standard podstawowych usług świadczonych w schroniskach dla osób bezdomnych oraz minimalny standard obiektów, w których mieszczą się schroniska dla osób bezdomnych wskazane zostały w Załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni, z zastrzeżeniem treści art. 4 ustawy z dnia 8 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U., poz. 700).
5.1. Zadanie 2: Świadczenie usługi schronienia wraz z usługami opiekuńczymi i wyżywieniem (3 posiłki dziennie: śniadanie, gorący posiłek, kolacja dla każdej uprawnionej osoby) dla 8 osób bezdomnych, o których mowa w art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Minimalny standard podstawowych usług świadczonych w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz minimalny standard obiektów, w których mieszczą się schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi zostały wskazane w Załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni, z zastrzeżeniem treści art. 4 ustawy z dnia 8 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U., poz. 700).
5.3. Wykonawca zobowiązany jest posiadać adres poczty elektronicznej, który to adres ujawni w formularzu oferty, na który to adres Zamawiający będzie przesyłał wykaz osób uprawnionych do korzystania z pomocy w formie schronienia.
5.4. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia świadczenia usługi w oparciu o dane przekazane faksem, telefonicznie lub e-mailem w dniu zgłoszenia. Takie zlecenie usług zostaje potwierdzone na piśmie w ciągu 7 dni przez uprawnionego pracownika.
5.5. Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do świadczenia usługi schronienia, w ciągu 24 godzin od chwili zawiadomienia o potrzebie jej zapewnienia, a w przypadku nagłym w ciągu 3 godzin od powzięcia wiadomości o potrzebie zapewnienia pomocy.
5.6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji osób korzystających z usługi schronienia w danym miesiącu.
5.7. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do comiesięcznego sporządzania papierowego rozliczenia liczby dni pobytu w ośrodku wsparcia dla poszczególnych osób oraz dołączenia go do rachunku/faktury za dany miesiąc.
5.8. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób skierowanych do realizacji zamówienia, w tym:
a) zadanie nr 1 – co najmniej jednego pracownika socjalnego – do zapewnienia obsługi osób bezdomnych;
b) zadanie nr 2 - co najmniej jednego opiekuna posiadającego kwalifikacje do wykonywania zawodu pielęgniarki, ratownika medycznego, opiekuna w domu pomocy społecznej, opiekuna osoby starszej, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, opiekuna medycznego lub udokumentowane co najmniej roczne doświadczenie zawodowe polegające na świadczeniu usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy - do zapewnienia obsługi osób bezdomnych, w tym do sprawowania opieki.
5.9. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak w pkt 5.8., będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U z 2018 r., poz. 917).
5.10. Wykonawca w dniu zawarcia umowy przekaże Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające zatrudnienie na umowę o pracę osób, które będą wykonywać wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.
5.11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia ww. osób przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego czynności, w szczególności poprzez:
a) przedstawienie przez Wykonawcę kopii zanonimizowanych umów w zakresie danych osobowych (nie podlega anonimizacji imię i nazwisko osób, które będę świadczyć na rzecz Zamawiającego, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu) zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni roboczych,
b) okazanie dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzanych składek), które będzie mogło przyjąć postać zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub zanonimizowanych, z wyjątkiem imienia i nazwiska, dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni roboczych.
5.12. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt 5.11. będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w § 5, we wzorze umowy załączonym do SIWZ, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, umową cywilnoprawną.
5.13. Kontrola, o której mowa w pkt. 5.11. może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.
5.14. Wykonawca zobowiązany jest posiadać środek transportu do przewozu osób w sytuacji, gdy ośrodek wsparcia (lokal, w którym świadczone będą usługi schronienia) znajduje się poza granicami administracyjnymi Gminy.
5.15. Wykonawca zobowiązany jest do dowiezienia osoby bezdomnej ze Świdnicy do ośrodka wsparcia w dniu zgłoszenia własnym środkiem transportu, jeżeli usługa schronienia realizowana jest poza granicami administracyjnymi Gminy, w ciągu 24 godzin od chwili zawiadomienia o potrzebie jej zapewnienia, a w przypadku nagłym w ciągu 3 godzin od powzięcia wiadomości o potrzebie zapewnienia pomocy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.06.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi cateringowe
  • Usługi gastronomiczne
  • Usługi hotelarskie

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się