Rozdrabnianie gałęzi na powierzchniach po przeprowadzonych pracach z pozyskania drewna oraz awansowe przygotowanie gleby pod odnowienia

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.z 2018r, poz. 2129 z późn.zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu rozdrabniania gałęzi na powierzchniach po przeprowadzonych pracach z pozyskania drewna oraz przygotowanie gleby pod odnowienia.
Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia:
- rozdrobnienie gałęzi polega na mechanicznym rozdrobnieniu pozostałości po przeprowadzonych pracach z pozyskania drewna na powierzchniach przeznaczonych do wykonania przygotowania gleby,
- przygotowania gleby pod odnowienia następującymi metodami:
orka pasów - przez ten sposób przygotowania gleby zamawiający rozumie wyoranie za pomocą pługa leśnego typu LPZ z pogłębiaczem bruzd o szerokości min. 70 cm i głębokości od 10 do 30 cm w odstępach mierzonych do środka bruzdy- do 180 cm. Na jednym hektarze tak przygotowanej gleby winno być około 5500 mb wyoranych bruzd;
wykonanie rabatowałków - przez ten sposób przygotowania gleby zamawiający rozumie wykonanie przy użyciu maszyn pasowych wywyższeń – rabatowałków o następujących parametrach: podstawa rabatowałka od 70 do 100 cm, wysokość rabatowałka min. 40 cm, odstęp między rabatowałkami mierzony do środka rabatowałka - do 200 cm, na jednym hektarze tak przygotowanej gleby winno być wykonanych rabatowałków w ilość nie mniejszej niż 5000 mb.
Wykonane rabatowałki wymagają wykonania mechanicznego zagęszczenia za pomocą wału.
wywyższenie w bruździe - polega na wyoraniu bruzdy pługiem typu LPZ i przy użyciu talerza aktywnego wywyższenie połowy bruzdy, na jednym hektarze tak przygotowanej gleby winno być około 5500 mb wyoranych bruzd;
Przedmiot zamówienia został podzielony na części (dalej: „Pakiet”)”
Pakiet I – leśnictwa: Łopian, Lubliniec, Kokotek, Solarnia, Koszwice, Łagiewniki – szacunkowa wartość zamówienia: 303 717,30 zł netto.
Pakiet II – leśnictwa: Sieraków, Rędziny, Brzezinki, Wystrzyca, Bór, Ponoszów, Ciasna – szacunkowa wartość zamówienia: 315 683,63 zł netto.
Podana wartość zamówienia zawiera 15% prawa „Opcji”
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Lubliniec. Realizacja poszczególnych Pakietów będzie się odbywała na obszarze leśnictw – właściwych dla danego Pakietu.
Lokalizacje (adresy leśne), na których jest planowana realizacja poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia ma charakter wstępny i może ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem, że zawsze będzie się odbywała na obszarze danego Pakietu.
Ilości prac (czynności) planowanych do wykonania w danych lokalizacjach (adresach leśnych), na których jest planowana realizacja przedmiotu zamówienia w ramach danego Pakietu ma charakter wstępny i może ulec zmianie (zarówno zwiększeniu, jak i zmniejszeniu) w trakcie realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem, że nie przekroczy sumarycznych ilości poszczególnych rodzajów czynności wchodzących w skład przedmiotu zamówienia wynikających z załącznika nr 2A i 2B do SIWZ, przypadających do wykonania w danym Pakiecie.
Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.06.2019 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Myśliwska 1
Lubliniec 42-700
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lubliniec
ul. Myśliwska 1
Lubliniec 42-700
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się