Usługi związane z utrzymaniem w ruchu i bieżącą konserwacją urządzeń i instalacji elektroenergetycznych w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są usługi związane z utrzymaniem w ruchu, bieżącą konserwacją i drobnymi naprawami urządzeń i instalacji elektrycznych w obiektach Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie.
2. Utrzymanie w ruchu, konserwacja urządzeń i instalacji elektrycznych będzie wykonywana:
- przez dwóch pracowników zatrudnionych w dni robocze od godz. 700 do 1500 w tym: dyżurnego elektromontera w godzinach 700 do 1900 w dni robocze oraz w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy od godz. 700 do 1900
- usuwanie awarii w urządzeniach i instalacjach zasilających codziennie w godz. 1900 do 700 będzie realizowane przez elektromonterów Pogotowia Energetycznego Wykonawcy.
3. Zapewnienie ciągłości zasilania do takich obiektów jak: sale operacyjne, OIT, sale porodowe, gabinety zabiegowe, SOR itp. w ciągu max 20 min.
4. Dla zapewnienia szybkiego usuwania awarii wykonawca musi posiadać samochód „Pogotowie Energetyczne” z wyposażeniem niezbędnym dla obsługi linii kablowych i stacji elektro –energetycznych o ogólnym napięciu od 1 kV do 110 kV oraz lokalizacji uszkodzeń kabli elektroenergetycznych
5. Wymiana gniazd i rozłączników
6. Wymiana opraw oświetleniowych
7. Dorabianie instalacji elektrycznych n/n
8. Modernizacja instalacji n/n: polegająca na m.in. na montażu dodatkowych załączników, gniazd itp.
9. Modernizacja rozdzielni n/n polegająca na: wymianie zużytych elementów
10. Wymiana źródeł światła
11. Wykonanie drobnych prac elektrycznych na polecenie Zamawiającego
12. Okresowe przeprowadzenie rozruchu agregatu prądotwórczego
13. Naprawa i montaż urządzeń (wentylatory, czajniki itp.)
14. Szczegółowy wykaz obiektów związanych z utrzymaniem, bieżącą konserwacją i drobnymi naprawami urządzeń i instalacji elektrycznych zawiera Załącznik nr 5 do SIWZ
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany zakresu umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, której nie mógł on wcześniej przewidzieć.
16. Realizacja usługi następować będzie przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy z
Wykonawcą wyłonionym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
17. Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ jest integralną część niniejszej dokumentacji i zapisy w niej zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.
Podwykonawstwo
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
2. Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
3. Zamawiający informuje, że nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.06.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi eksploatacji i napraw

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się