USŁUGI POLEGAJĄCE NA KIEROWANIU DO PRACY PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH NA STANOWISKU SALOWYCH

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz SP ZOZ MSWiA w Poznaniu usług polegających na kierowaniu do pracy pracowników tymczasowych na stanowisku salowych.
Zamawiający przewiduje miesięcznie obsługę 5 stanowisk salowych w pełnym wymiarze czasu pracy na okres 7 miesięcy od daty podpisania Umowy. Zamawiający przewiduje miesięcznie średnio (w zależności od liczby dni pracujących w danym miesiącu) 1028h (roboczogodzin – dalej jako „rbh”) dla realizacji Usługi, co stanowi ilość konieczną do obsadzenia łącznie 5 stanowisk pracy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został przez Zamawiającego w Załączniku nr 2 do SIWZ stanowiącym jej integralną część.

Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia (podstawa prawna: art. 29 ust. 3a Pzp.);
a) Zamawiający od Wykonawcy wymagać będzie, ażeby osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia zatrudnione były na podstawie umowy o pracę;
b) Zamawiający ma możliwość na każdym etapie realizacji usługi zażądać od Wykonawcy wykazaniem się, że osoby realizujące zamówienie zatrudnione są na podstawie umowy
o pracę na podstawie wydruków ZUS, w przypadku niespełnienie wymogu zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę Zamawiający ma możliwość bez ponoszenia konsekwencji wypowiedzieć umowę z Wykonawcą z przyczyny leżącej po jego stronie;
c) Sankcją za naruszenie obowiązku zatrudnienie pracowników przy realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany będzie uiścić karę umowną, liczoną od każdego ujawnionego przypadku, tj. każdej osoby, w wysokości 500 PLN. Jednocześnie na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest usunąć w/w naruszenie w terminie 7 dni, a nie usunięcie spowoduje naliczanie kolejnej kary umowy oraz wypowiedzenie umowy z tytułu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.06.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi personalne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się