Wykonywanie usług parkowania pojazdów zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych na terenie podległym: KPP w Dzierżoniowie, KPP w Górze, KPP w Głogowie, KPP w Kamiennej Górze, KPP w Lubinie, KPP w Oławie, KPP w Oleśnicy, KPP w Polkowicach, KPP w Środzie Śl., KPP w Trzebnicy, KPP w Wołowie, KPP w Ząbkowicach Śl.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia wykonywanie usług parkowania pojazdów zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych na terenie podległym: KPP w Dzierżoniowie, KPP w Górze, KPP w Głogowie, KPP w Kamiennej Górze, KPP w Lubinie, KPP w Oławie, KPP w Oleśnicy, KPP w Polkowicach, KPP w Środzie Śl., KPP w Trzebnicy, KPP w Wołowie, KPP w Ząbkowicach Śl.
2. Warunki jakie powinien spełniać parking przeznaczony do przechowywania pojazdów i części samochodowych zabezpieczanych przez Policję do celów procesowych (dotyczy wszystkich części postępowania).
2.1 Depozyty muszą być przechowywane na wydzielonej części parkingu, która jest ogrodzona, oświetlona i zabezpieczona przed wpływem warunków atmosferycznych (wiata, plandeka) w tym podtopieniem.
2.2 Na części parkingu, wyznaczonej na przechowywanie depozytów, winny znajdować się tylko depozyty zabezpieczone do celów procesowych przez Policję, pozostające
w dyspozycji Policji, Sądu, Prokuratury, Urzędu Skarbowego.
2.3 Teren parkingu, gdzie przechowywane są depozyty do celów procesowych, powinien być zabezpieczony przed dostępem osób trzecich (trzecich sposób uniemożliwiający wejście, tj. zabezpieczony poprzez ogrodzenie o wysokości minimum 1 m., z wejściem zamykanym na klucz). Wykonawca zobowiązany jest do zamontowania urządzeń zapewniających całodobowy monitoring parkingu, utrzymanie sprawności monitoringu przez cały okres trwania umowy oraz udostępnienia Zamawiającemu na jego żądanie zapisu z monitoringu albo sporządzenie na żądanie Zamawiającego kopii z zapisu monitoringu.
2.4 Udostępnienie do stałej dyspozycji minimum 6 miejsc parkingowych oraz miejsca na części i podzespoły, odpowiadające wielkością miejscu parkingowemu przeznaczonemu dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3 500 kg do jego całkowitego zapełnienia oraz jednego miejsca parkingowego dla pojazdu
o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3 500 kg.
2.5 Zapewnienie całodobowej ochrony powierzonego mienia (usługi będą świadczone przez 24 godziny przez 7 dni w tygodniu).
2.6 Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilnoprawną (materialną) za uszkodzenie, braki elementów lub wyposażenia pojazdów/części, utratę pojazdów lub części pojazdów, w tym wyposażenia w trakcie przechowywania na parkingu strzeżonym od momentu przyjęcia pojazdu do momentu jego wydania.
2.7 Wykonawca jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie z przedmiotem zamówienia na kwotę powyżej 100 000 zł. przez cały okres realizacji umowy.
4. W odniesieniu do warunku określonego w art. 29 ust. 5 ustawy Pzp dotyczącego dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych (Dz.U.UE.L Nr 94, s. 65), Zamawiający informuje, że opis przedmiotu zamówienia nie ma wpływu na dostępność dla osób niepełnosprawnych – przedmiot zamówienia nie jest przeznaczony do użytku osób fizycznych, lecz usługa dotyczy depozytów (pojazdów) zabezpieczonych do celów procesowych .

5. W odniesieniu do warunku określonego w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. Zamawiający informuje, że czynności w zakresie realizacji zamówienia nie polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, dlatego też Zamawiający nie określa wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, które będą wykonywać czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

Miejsce wykonywania usługi:
- część 1 postępowania: teren powiatu dzierżoniowskiego,
- część 2 postępowania: teren powiatu górowskiego,
- część 3 postępowania: teren powiatu głogowskiego,
- część 4 postępowania: teren powiatu kamiennogórskiego,
- część 5 postępowania: teren powiatu lubińskiego,
- część 6 postępowania: teren powiatu oleśnickiego,
- część 7 postępowania: teren powiatu oławskiego,
- część 8 postępowania: teren powiatu polkowickiego,
- część 9 postępowania: teren powiatu średzkiego,
- część 10 postępowania: teren powiatu trzebnickiego,
- część 11 postępowania: teren powiatu wołowskiego,
- część 12 postępowania: teren powiatu zgorzeleckiego,

W celu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie tylko jednej lokalizacji parkingu, na którym przechowywane będą depozyty (pojazdy lub ich części). Zamawiający wymaga, by parking zlokalizowany był na terenie powiatu, w którym usługa będzie realizowana. Zamawiający wymaga podania adresu parkingu w formularzu ofertowym.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.06.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi transportowe, logistyczne, spedycyjne i magazynowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się