Badania archeologiczne i nadzór archeologiczny przy budowie przyłącza cieplnego preizolowanego w rej. pl. Komeńskiego w Lesznie - postępowanie nr DI/17/2019

» Opis zapytania

Nazwa: Badania archeologiczne i nadzór archeologiczny
Opis: dla zadania o zakresie określonym na załączniku nr 2
Ilość: 1 [usługa]

Wymagania dodatkowe:
Informacje formalne (wg załącznika nr 1 - proszę załączyć wypełniony i podpisany skan załącznika)
Oświadczenie wykonawcy o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub 14 RODO: Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu (proszę potwierdzić dopełnienie obowiązków)
Akceptacja warunków umowy (proszę potwierdzić)

Opis i specyfikacja:

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul.Spółdzielcza 12, 64-100 Leszno, tel. 65 5256000, fax. 655256073 ogłasza przetarg nieograniczony, sektorowyprowadzony w oparciu o przepisy kodeksucywilnego nabadania archeologiczne i nadzórarcheologiczny przy budowie przyłącza cieplnego preizolowanego 2x76,1/140 od punktu R1 do Z23 (WE) na dł. ok.446m do budynku SP3 przy pl.Komeńskiego w Lesznie (wg załącznika nr 2) – postępowanie nr DI/17/2019.Termin wykonanianadzoru archeologicznego nad budowanym przyłączem cieplnym i przekazaniazamawiającemu dokumentacji powykonawczej: od 10.07.2019r. do 30.10.2019r. ● powyższezamówienie jest zamówieniem publicznym sektorowym do udzielenia którego niestosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieńpublicznych.● ofertę należy złożyć na Platformie Zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/mpec_lesznow terminie do dnia 13.06.2019 godz. 10.30 ● wraz z ofertą należy złożyć: wypełniony załączniknr 1, oświadczenie do celów RODO, dokument potwierdzający uprawnienia do prowadzeniaprac archeologicznych oraz potwierdzenie zaakceptowania wzoru umowy. ●wpostępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia komunikacja pomiędzyZamawiającym, a Wykonawcamiodbywać się będzie wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej Open Nexus podadresem https://platformazakupowa.pl/mpec_leszno.●proceduraofertowania może być przeprowadzona bez wcześniejszej rejestracji Wykonawcy wbazie Platformy lub poprzez jego indywidualną rejestrację w bazie platformy. Uwaga: Wykonawca nie zarejestrowanyw bazie Platformy jest zobowiązany potwierdzić swój adres e-mail klikając „czerwonyprzycisk” po wprowadzeniu oferty na Platformę. W przeciwnym wypadku oferta jestniepotwierdzona i może zostać nierozpatrzona.W przypadku pytań:- merytorycznych:prosimy o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym dolnym rogu "Wyślij wiadomość" - związanych z obsługąplatformy: prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowejOpen Nexus pod nr 22 101 02 02,czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00. ● Zamawiający przyzna realizację zamówieniaoferentowi, który zaoferuje najniższą cenę.●niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, które zgodniez art.703 kodeksu cywilnego może także polegać na zamknięciuprzetargu bez dokonania wyboru oferty, wszyscy Oferenci zostaną powiadomieni o jego wyniku. Powiadomieniebędzie zawierało informację, czy oferta złożona przez Oferenta do któregopowiadomienie jest kierowane została przyjęta, czy też przetarg zostałzamknięty bez wyboru oferty.● Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyćsię brakiem wyboru oferty. Załączniknr 1: Formularz formalnyZałączniknr 2: Teren robót objęty nadzorem archeologicznymZałączniknr 3: Klauzula informacyjna RODOZałączniknr 4: Wzór umowy

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.06.2019 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się